Izgradnja kapaciteta u sektoru voda

Izgradnja kapaciteta u sektoru voda u Bosni i Hercegovini

Oblast:

Institucionalni projekat

 

 

Period implementacije:

 1. januar 2014. godine – 26. januar 2016. godine

 

Cilj projekta:

Jačanje administrativnih kapaciteta u sektoru voda u skladu sa pravnom stečevinom EU i međunarodnim obavezama u cilju poboljšanja okolišne infrastrukture.

 

Specifični ciljevi:

 • Podržavanje transpozicije i implementacije EU direktiva za vodu, i
 • Poboljšanje upravljanja vodnim resursima sliva rijeke Save jačanjem državnih administrativnih kapaciteta u sektoru voda, koje bi omogućilo da službene vlasti pripreme Plan upravljanja slivom rijeke u skladu sa pravnom stečevinom EU i s međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine.  

Komponente i status projekta:

 1. Transpozicija i implementacija EU direktiva za vode
 2. Izrada Sava RBM planova
 3. Okvir politike određivanja vodnih naknada
 4. Jačanje kapaciteta u sektoru voda
 5.       Informacioni sistem za vodu

 

Procijenjeni troškovi i struktura finansiranja:

Grant sredstva IPA 2011 – 2,5 miliona EUR

 

Nadležni za implementaciju i kontakt:

Koordinator: Boško Kenjić, MVTEO BiH, Musala 9, Sarajevo, tel: +387 33 262 155; email: bosko.kenjic@mvteo.gov.ba 

Konsultant: EPTISA Servicios de Ingenieria S.L.

Rukovodilac projektnog tima: Senad Pločo, Dubrovačka 4, Sarajevo, tel/fax: +387 33 22 19 51; e-mail:sploco@eptisa.com 

 

Web-stranica:

www.savabih.ba

 

Ostalo:

U skladu sa zahtjevima Projektnog zadatka (ToR) očekivani rezultati su:

 1. Transpozicija i implementacija EU direktiva vezanih za vode u skladu sa Akcionim planom, na osnovu procjene dosadašnjeg progresa transpozicije direktiva i uočenih nedostataka u legislativi;
 2. Izrada RBM Planova za dva entiteta uključujući Krovni izvještaj i Program mjera za cjelokupni sliv Save u BiH;
 3. Izrada okvira politike određivanja vodnih naknada na bazi određivanja vodnih naknada na općinskom/kantonalnom nivou uključujući uputstva za određivanje vodne naknade za potrebe crpljenja sirove vode.

Novosti

Ministar Dedić otvorio Dane jabuke u Goraždu

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić danas je, zajedno sa sekretarom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Hamdom Tinjakom, otvorio 1...

Sve novosti
»