SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

V.D. pomoćnica ministra za pravne, kadrovske i opće poslove

Suada Mujkanović

Telefon: +387 33 726 577

e-mail: suada.mujkanovic@fmpvs.gov.ba

 

U Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove vrše se slijedeći poslovi:

 • pripremanje zakona i drugih propisa, izmjena i dopuna zakona i drugih propisa, prečišćenih tekstova u saradnji sa organizacionim jedinicama Ministarstva;
 • usklađivanje zakonskih i podzakonskih propisa prema propisima i standardima EU;
 • davanje prijedloga budžeta Ministarstva iz nadležnosti Sektora;
 • pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona iz nadležnosti Ministarstva, drugih propisa i akata, pripremanje odgovora povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata ili djelovanja u ovom segmentu po službenoj dužnosti;
 • stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona i drugih propisa;
 • izrada izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka iz nadležnosti Sektora;
 • vođenje upravnog postupka i pripremanje rješenja o upravnim stvarima u drugostepenom upravnom postupku;
 • vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (poseban ispitni postupak);
 • izrada ugovora i drugih akata u upravnom postupku, kao i rad na realizaciji tih ugovora i akata iz nadležnosti Ministarstva;
 • izrada i donošenje akata, koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa;
 • rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak);
 • kancelarijsko poslovanje i protokol, arhiviranje akata iz nadležnosti Ministarstva, te dostavljanje predmeta i akata u rad;
 • izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Sektora.

Novosti

Javna rasprava - Nacrt pravilnika o pčelarstvu

Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo Nacrt pravilnika o pčelarstvu. Tekst ovog dokumenta možete preuzeti ovdje. Pozivamo sve ...

Podrška održivom razvoju ruralnih područja

"Dobra transportna i komunikaciona infrastruktura, posebno u ruralnim područjima u kojima se odvijaju poljoprivredne djelatnosti, glavna su pretpostavka za razvoj dugoročnog i održivog sistema proizvo...

Sve novosti
»