Vodoopskrba i sanitacija u FBiH

EIB - Vodoopskrba i sanitacija u Federaciji BiH

Oblast:

  1. Infrastrukturni projekat

         - korištenje voda 

         - zaštita voda

 

Period implementacije:

Financijski ugovor između predstavnika EIB-a i predstavnika BiH (Ministarstva financija i trezora BiH, Federalnoga ministarstva financija i Federalnoga ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) potpisan je 18.08.2008. godine.

Završetak projekta očekuje se u prvoj polovini 2020. godine. 

 

Cilj projekta:

Generalni ciljevi uspostavljanja ovog kreditnog aranžmana usmjereni su na podršku unapređenju postojećih životnih uslova stanovništva, osiguranje adekvatnih higijenskih uslova koji se odnose na vodosnabdjevanja i odvodnju otpadnih voda, te realizaciju mjera zaštite okoliša u skladu sa obavezama na putu približavanja EU i usaglašavanja sa EU legislativom, a u konkretnom slučaju sa Okvirnom direktivom o vodama, Direktivom o vodi za piće i Direktivom o urbanim otapdnim vodama.

Svrha Projekta je da se finansiranjem (iz sredstava EIB-a i sredstava lokalnog učešća općina) osigura implementacija mjera koje doprinose poboljšanju infrastrukture i pružanja usluga kojim se osigurava adekvatno (kvalitativno i kvantitativno) vodosnabdjevanje, odnosno odvodnja otpadnih voda i njihovo prečišćavanje u općinama uključenim u Projekat.

 

Komponente i status projekta:

U projekat je trenutno uključeno 20 općina sa teritorije FBiH. U projekt se mogu uključiti i ostale općine, ukoliko se utvrdi da su njihovi općinski projekti usko povezani sa već uključenim i da će imati značajan pozitivan utjecaj na situaciju u javnom zdravstvu i zaštitu okoliša, što se utvrđuje općom analizom i procjenom utjecaja općinskih projekata na Sektor za vode.

 

Procijenjeni troškovi i struktura finansiranja:

Ukupna vrijednost programa iznosi 121,3 milijun eura, planiranih za investicije u vodoopskrbu i kanalizacijske sustave u 20 općina diljem Federacije BiH. Program se financira kreditnim sredstvima Europske investicijske banke (EIB), grant sredstvima EU-a, bilateralnim grantom Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) i lokalnim učešćem uključenih općina. Bespovratna financijska sredstva koja osigurava EU sastoje se od grant sredstava iz programa IPA 2009, u iznosu od 12 milijuna eura, što se nadopunjuje grantom u iznosu od 5 milijuna eura iz Programa pomoći za općinske projekte (Municipal Window) u sklopu Programa podrške infrastrukturnim projektima (Infrastructure Project Facility) 2008, koji čini dio višekorisničkog programa IPA 2008. U svibnju 2013.g. potpisan je Dokument o politici raspodjele grant sredstava između Federalnog ministarstva financija i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u kojem su definirani opći principi raspodjele grant sredstava.

 

Nadležni za implementaciju i kontakt:

Jedinica za implementaciju projekta (PMU) FBiH i općinski timovi za implementaciju

Rukovodilac PMU: Hazima Hadžović, FMPVŠ Marka Marulića 2, Sarajevo,

e-mail: hazima.hadzovic@fmpvs.gov.ba 

 

Web-stranica:

www.watsanfbih.org


Novosti

Ministar Dedić otvorio Dane jabuke u Goraždu

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić danas je, zajedno sa sekretarom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Hamdom Tinjakom, otvorio 1...

Sve novosti
»