Novosti

Sve novosti


Izmjene i dopune Programa poticaja za poljoprivredu u 2016. g.07.11.2016

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (Službene novine Federacije BiH br. 77/16).

U cilju realizacije Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu za 2016. godinu ukazala se potreba za izmjenama i dopunama navedenog Programa. Izmjene i dopune se odnose na odredbe iz Programa za propisana ograničenja visine novčane podrške koju može ostvariti fizičko lice, zatim obaveza o izmirenju poreskih obaveza. Pored toga Vlada Federacije Bosne i Hercegovine  je donijela  Zaključak  broj: 1707/2016, od 09.09.2016. godine, kojim se zadužuje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da pokrene izmjene i dopune Odluke o  usvajanju Programa, kojom će definirati dio naslijeđenih dugovanja za proizvodnje iz 2014. godine, a koje će biti izmirene u ovoj i narednoj godini.

U Programu novčanih podrški za 2016. godinu, propisano je ograničenje za ostvarivanja prava na novčanu podršku fizičkim licima u visini do 6.000,00 KM. Instrukcija u vezi navedenog je upućena svim nadležnim kantonalnim ministarstvima, kojom je  pojašnjena ova odredba prilikom obrade zahtjeva klijenata – fizičkih lica.

U cilju sveobuhvatnije informisanosti klijenata, ova instrukcija  je uvrštena u  izmjenu i dopunu Programa kao dodati tekst navedenoj odredbi.

Također odredba koja se odnosi na izmirenje obaveze klijenata prema Poreznoj upravi i Upravi za indirektno oporezivanje BiH je preformulirana na način da svi pravilnici koji se objave nakon ove izmjene trebaju sadržavati ovu odredbu.

U okviru Modela Kapitalnih ulaganja bila je predviđena mjera za regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi. S obzirom da iznos sredstava koji je predviđen za biljnu i animalnu proizvodnju u važećem Programu nije dovoljan, kao usvojeni Zaključak Vlade Federacije BiH o izmirenju naslijeđenih dugovanja za proizvodnju iz 2014.godine, izvršena je preraspodjela sredstava sa Modela kapitalnih ulaganja u Model podrške proizvodnji. Također, i kod Modela ostalih vrsta podrške su brisane određene mjere, a taj iznos sredstava je raspodijeljen u Model podrške proizvodnji, kao i povećanje iznosa sredstava za izmirenje obaveza po sudskim presudama i žalbama.