Novosti

Sve novosti


Novim zakonom utvrđuju se odgovornosti i sankcije u oblasti šumarstva16.12.2016

Nacrt zakona o šumama je prihvaćen od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, od Predstavničkog doma na 12. redovnoj sjednici, održanoj 13.07.2016. godine i od strane Doma naroda u nastavku 15. redovne sjednice održane 15.12.2016. godine.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je zadužio predlagača da u roku od 90 dana provede javnu raspravu i da izradi Prijedlog Zakona o šumama.

Sve zainteresirane strane mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti koristeći „Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga na propis“, na adresu danica.cigelj@fmpvs.gov.ba ili poštom, ulica Marka Marulića broj 2, Sarajevo, najkasnije do 20.01.2017. godine.

Tekst Nacrta zakona o šumama i Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga na propis mogu se preuzeti na web stranici ovog Ministarstva ovdje.

Ovim zakonom utvrđuju se nadležnosti, odgovornosti i sankcije u oblasti šumarstva. Također, uređuje se vlasništvo, upravljanje, gospodarenje i finansiranje ove oblasti.

Prema podacima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ), šume i šumska zemljišta u Federaciji BiH čine oko 50 posto ukupnog životnog prostora te stoga upravljanje i gospodarenje šumama i šumskim zemljištem predstavlja nesumnjiv vitalni državni interes.

Nacrt zakona o šumama prevashodno uređuje očuvanje i zaštitu šume i šumskog zemljišta. Zakonom se obezbjeđuje i održivo gospodarenje šumama.

Korisnicima šuma je dato na korištenje ovo prirodno bogatstvo ali su oni također odgovorni i za svako stablo kojim gospodare kao i za bespravno zauzimanje zemljišta, odlaganje smeća i sve radnje koje se odvijaju u šumi i na šumskom zemljištu, tj. date su im nadležnosti, obaveze, a samim odgovornosti i sankcije za nepostupanje po ovom zakonu.

Ovim zakonom su predviđene daleko veće kazne za nepoštivanje odredbi kako za korisnike šuma tako i za sve one koji se ponašaju suprotno zakonu.

Lokalnim zajednicama je omogućeno da učestvuju u donošenju planskih akata na osnovu kojih se gospodari u šumarstvu kao i da im se naknada za korištenje šuma plaća direktno na njihove račune a po izdatim fakturama.

Zakonom se osigurava i transparentan način prodaje šumskih drvnih sortimenata.

Za razliku od prethodnog Zakona o šumama, u odjeljku Planiranje i privređivanje u šumarstvu, pojednostavljena je procedura i propisano da odluku o formiranju šumskogospodarskih područja i reviziji njihovih granica donosi Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koji se zasniva na stručnom elaboratu i mišljenju kantonalnog ministarstva nadležnog za poslove šumarstva.

Zakon propisuje i da je glavni strateški planski dokument Šumarski program FBiH kojim se, uz poštivanje međunarodne i domaće legislative, definira opća politika šumarstva, gospodarenje šumama i šumskim zemljištima, kao i gospodarenja divljači. On se sastoji iz dva dijela: Općeg, koji određuje glavne ciljeve, principe i smjernice za trajno gospodarenje šumama u FBiH, te Izvedbenog, u kojim su postavljeni i razrađeni ciljevi i određen način njihove realizacije u određenom roku, uključujući finansiranje.