Odluke


Odluke u veterinarstvu

Odluka o dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj službenih novina: 102/16

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj službenih novina: 82/16

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj službenih novina: 26/16

Odluka o davanju suglasnosti na Program suzbijanja i kontrole bruceloze ovaca i koza u FBiH 2010. - 2016. godina

Broj službenih novina: 77/09