Pravilnici u šumarstvu


* Presudom Ustavnog suda br. U-26/08od 14.04.2009. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 36/09), od  27.11.2009. godine prestaje primjena Zakona o šumama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 20/02, 29/03 i 37/04) i podzakonskih propisa donesenih na telmelju ovog zakona

Pravilnik o katastru šuma *

Broj službenih novina: 60/03

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registara šumskog i hortikulturnog sjemena i šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Broj službenih novina: 28/06

Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu ("Službeni glasnik BiH", broj 60/12)

> Preuzimanje

Pravilnik o uvjetima pod kojima se vrši paša, žirenje, brst, kresanje grana i lisnika, skupljanje šušnja i mahovine *

Broj službenih novina: 42/08

Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda *

Broj službenih novina: 66/05

Pravilnik o načinu obilježavanja granica državnih šuma i šumskoga zemljišta, o vrsti i postavljanju graničnih znakova *

Broj službenih novina: 55/02

Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu *

Broj službenih novina: 62/02

Pravilnik o elementima za izradu šumsko-gospodarskih osnova *

Broj službenih novina: 60/02

Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskoga reda i način njihova provođenja *

Broj službenih novina: 62/02

Pravilnik o zadacima čuvara šuma, načinu izvršavanja zadataka, obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma i kriterijima za utvrđivanje veličine čuvarskoga rejona *

Broj službenih novina: 62/02