Šumarski program FBiH

Vlada Federacije BiH prihvatila Opći dio Šumarskog programa Federacije

 

Federalna Vlada je 13.07.2017. godine na 111. sjednici održanoj u Mostaru prihvatila Šumarski program Federacije BiH - Opći dio, koji će biti dostavljen Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.

Glavni cilj Šumarskog programa Federacije Bosne i Hercegovine kao strateškog dokumenta je osigurati zaštitu i održivo gospodarenje šumskim resursima i razvoj šumarstva kao privredne grane.

Nakon usvajanja Općeg dijela Šumarskog programa FBiH, pristupit će se izradi Izvedbenog dijela Šumarskog programa FBiH, kojim će biti postavljeni i razrađeni ciljevi i određeni načini realizacije, uključujući financiranje za njihovo ostvarivanje u određenom roku. Isti će predstavljati osnov za korištenje namjenskog fonda Federacije BiH i namjenskih fondova kantona.

Šumarski program FBiH_U izradi

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u okviru svojih nadležnosti, a sa sa ciljem prilagođavnja resornih politika Federacije BiH sa relevantnim politikama Europske Unije, pokrenulo proces izrade Šumarskog programa Federacije BiH. 

 

Šumarski program Federacije BiH će, poštivajući međunarodne dogovore i obveze, definirati opću politiku šumarstva i politiku gospodarenja s divljači na području Federacije BiH, orijentiranu u pravcu očuvanja i trajnosti gospodarenja šumama, uključujući održavanje i unapređivanje biodiverziteta u šumama i na šumskom zemljištu.

Cilj je definirati šumarsku politiku i stretegiju šumarstva u Federaciji BiH. 

Šumarski program Federacije BiH sastoji se iz dva dijela:
- Opći dio, gdje će biti određeni glavni ciljevi, principi i generalne smjernice za trajno gospodarenje šumama u Federaciji BiH temeljem aktualnoga statusa šuma, uvažavajući međunarodno dogovorene smjernice za trajno gospodarenje šumama;
- Izvedbeni dio, u kojem će biti postavljeni i razrađeni ciljevi i definirani načini realiziranja.

 

ŠUMARSKI PROGRAM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - OPĆI DIO

> Preuzimanje

"Institucionalni okvir šumarskog sektora u FBiH"

> Preuzimanje

"Integralni informacijski sustav u šumarstvu FBiH"

> Preuzimanje

"Očuvanje stabilnosti i unapređenje šumskih ekosustava"

> Preuzimanje

"Minirane šume i šumsko zemljište"

> Preuzimanje

"Program integralne zaštite šuma"

> Preuzimanje

"Tehnologije u šumarstvu, standardi šumskih drvnih sortimenata i šumska biomasa"

> Preuzimanje

"Gospodarenje kršem"

> Preuzimanje

"Vrijednost šuma i šumskoga zemljišta"

> Preuzimanje

"Planiranje, ekonomika i marketing šumarskog poslovanja"

> Preuzimanje