Šumarski program FBiH

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Općeg dijela Šumarskog programa Federacije BiH

 

Savjet za izradu Šumarskog programa Federacije BiH izradio je Nacrt Općeg dijela šumarskog programa Federacije BiH

Javna rasprava o Nacrtu Općeg dijela šumarskog programa Federacije BiH održati će se 14. aprila/travnja 2016. godine u Velikoj sali Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine (adresa: Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo) sa početkom u 10:00 sati. 

Jedan od osnovnih principa na kojima počiva proces izrade Šumarskog programa je aktivno sudjelovanje stručne i šire javnosti u izradi, usuglašavanju ciljeva i donošenju ovoga važnog strateškog šumarskog planskog dokumenta za jedan od najvažnijih prirodnih resursa u Federaciji BiH.

Pozivamo sve zainteresirane da svoja pitanja, komentare i/ili prijedloge na  Nacrt Općeg dijela Šumarskog programa Federacije BiH dostave do 10. aprila/tavnja 2016. godine putem Obrasca za konzultiranje javnosti, koji možete popuniti ovdje .

Nakon završetka javne rasprave i postupka učešća javnosti, Nacrt Općeg dijela Šumarskog programa Federacije BiH će biti dorađen i upućen u daljnju proceduru.

 


Šumarski program FBiH_U izradi

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u okviru svojih nadležnosti, a sa sa ciljem prilagođavnja resornih politika Federacije BiH sa relevantnim politikama Europske Unije, započelo proces izrade Šumarskog programa Federacije BiH. 

 

Šumarski program Federacije BiH će, poštivajući međunarodne dogovore i obveze, definirati opću politiku šumarstva i politiku gospodarenja s divljači na području Federacije BiH, orijentiranu u pravcu očuvanja i trajnosti gospodarenja šumama, uključujući održavanje i unapređivanje biodiverziteta u šumama i na šumskom zemljištu.

Cilj je definirati šumarsku politiku i stretegiju šumarstva u Federaciji BiH. 

Šumarski program Federacije BiH sastoji se iz dva dijela:
- Opći dio, gdje će biti određeni glavni ciljevi, principi i generalne smjernice za trajno gospodarenje šumama u Federaciji BiH temeljem aktualnoga statusa šuma, uvažavajući međunarodno dogovorene smjernice za trajno gospodarenje šumama;
- Izvedbeni dio, u kojem će biti postavljeni i razrađeni ciljevi i definirani načini realiziranja.

 

Opći dio Šumarskog programa Federacije Bosne i Hercegovine

> Preuzimanje

"Institucionalni okvir šumarskog sektora u FBiH"

> Preuzimanje

"Integralni informacijski sustav u šumarstvu FBiH"

> Preuzimanje

"Očuvanje stabilnosti i unapređenje šumskih ekosustava"

> Preuzimanje

"Minirane šume i šumsko zemljište"

> Preuzimanje

"Program integralne zaštite šuma"

> Preuzimanje

"Tehnologije u šumarstvu, standardi šumskih drvnih sortimenata i šumska biomasa"

> Preuzimanje

"Gospodarenje kršem"

> Preuzimanje

"Vrijednost šuma i šumskoga zemljišta"

> Preuzimanje

"Planiranje, ekonomika i marketing šumarskog poslovanja"

> Preuzimanje