Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

FASRB (Okvirni sporazum za sliv rijeke Save – ISRBC)

Okvirni sporazum za sliv rijeke Save (FASRB)

Savska komisija

 www.savacommission.org

Zemlje sliva rijeke Save (Republika Slovenija, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Državna zajednica Srbije i Crne Gore) potpisale su u Kranjskoj Gori (Slovenija) 03.12.2002. godine, nakon uspješno okončanih pregovora, vođenih pod pokroviteljstvom Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Evropu, Okvirni sporazum o međusobnoj sradnji u slivu rijeke Save.Sporazum je stupio na snagu 29.12.2004. godine.

Na osnovu potpisanog Okvirnog sporazuma formirana je Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) sa sjedištem u Zagrebu (Hrvatska). Savska komisija osnovana je radi implementacije Okvirnog sporazuma i realizacije zajednički dogovorenih ciljeva:

 1. uspostavljanja međunarodnog režima plovidbe rijekom Savom i njenim pritokama;
 2. uspostavljanja održivog upravljanja vodama;
 3. preduzimanje mjera za sprječavanje ili ograničavanje od opasnosti, kao i uklanjanje štetnih posljedica nastalih zbog poplava, leda, suša i nesreća koje uključuju materije opasne za vode.

Sporazumom su definisana i opća načela postupanja strana koje će sarađivati na osnovu suverene ravnopravnosti, teritorijalnog integriteta, zajedničke dobrobiti i dobre volje poštujući uzajamno nacionalne zakone, institucije i organizacije te djelujući u skladu sa Okvirnom direktivom EU o vodama (2000/60/EC), ali i drugom pravnom stečevinom EU.

Sporazumom je predviđena:

 • saradnja i razmjena podataka između strana vezano za vodni režim rijeke Save, režim plovidbe, propise, organizacione strukture te za administrativnu i tehničku praksu;
 • regulisanje svih pitanja o sprovođenju mjera u cilju obezbjeđenja jedinstva vodnog režima te otklanjanja ili smanjenja prekograničnih uticaja na vode drugih strana, čiji uzrok može biti obavljanje privredne ili druge djelatnosti; te
 • izrada zajedničkih planova upravljanja vodnim resursima na prijedlog Savske komisije.

Savska komisija je međunarodna organizacija koja ima međunarodnu pravnu sposobnost potrebnu za obavljanje svojih funkcija, a u svrhu realizacije Okvirnog sporazuma. Savsku komisiju sačinjavaju predstavnici strana koje su imenovale države. U skladu sa Statutom Savska komisija sastaje se najmanje jednom godišnje. Funkcije Savske komisije su:

 1. donošenje odluka sa ciljem osiguranja bezbjednosti plovidbe, odluka o uslovima finansiranja izgradnje plovnih puteva i njihovog održavanja, odluka o svom radu, budžetu i postupcima;
 2. davanje preporuka o svim drugim pitanjima vezano za implementaciju Okvirnog sporazuma.

Savska komisija se finansira sredstvima redovne godišnje kontribucije strana i sredstvima iz drugih izvora. Za obavljanje administrativnih i izvršnih poslova Savske komisije osnovan je Sekretarijat kojim upravlja sekretar koji ima tri zamjenika, službenike i pomoćno osoblje. Sekretarijat je počeo sa radom 09.01.2006.godine.

Rad Savske komisije organiziran je kroz rad stalnih i ad-hoc stručnih grupa koje se sastoje od stručnjaka koje na prijedlog država Strana Okvirnog sporazuma imenuje Savska komisija. Članovi stručnih grupa mogu, po potrebi, u zavisnosti od razmatranog pitanja, u rad uključiti i dodatne eksperte. Organizacijom rada i sazivanjem sastanaka stručnih grupa upravlja Sekretarijat Savske komisije, odnosno predsjedavajući grupa, koji su službenici Sekretarijata, a koje imenuje Savska komisija. Sastanci stručnih grupa održavaju se nekoliko puta godišnje, u skladu sa Planom rada Savske komisije i u pravilu se održavaju u sjedištu Savske komisije, u Zagrebu. Do sada su oformljene četiri stalne stručne grupe i šest ad-hoc stručnih grupa:

 • Stalna stručna grupa za upravljanje riječnim slivom
 • Stalna stručna grupa za prevenciju i kontrolu akcidenata
 • Stalna stručna grupa za zaštitu od poplava
 • Stalna stručna grupa za plovidbu
 • Ad-hoc Stručna grupa za pravna pitanja
 • Ad-hoc Stručna grupa za hidrološka i meteorološka pitanja
 • Ad-hoc Stručna grupa za hidrološka pitanja u plovidbi
 • Ad-hoc Stručna grupa za Geografski Informacioni Sistem
 • Ad-hoc Stručna grupa za Riječne Informacione Servise
 • Ad-hoc Stručna grupa za finansijska pitanja

Bosna i Hercegovina je potpisala i ratificirala Okvirni sporazum o slivu rijeke Save („Službeni glasnik BiH“ broj 8/2003).