Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Odsjek za gospodarenje šumama i lovstvom

Šef Odsjeka
Kemo Kadrić, dipl.ing.šum
Tel: + 387 33 726 649
Faks:   +387 33 726 664

Email: /

Djelokrug rada Odsjeka za gospodarenje šumama i lovstvom:

 1. Pripremanje propisa iz djelokruga održivog gospodarenja šumama (uređivanja šuma) i šumarske ekologije, te prilagođavanje propisa i općih akata iz svoje nadležnosti;
 2. Praćenje provođenja međunarodnih konvencija, direktiva EU i ugovora, te stanja u djelokrugu planiranja šumarstva;
 3. Suradnja u radu s međunarodnim institucijama i ministarstvima u okviru svoje nadležnosti;
 4. Nadziranje upravnih i stručnih poslova u vezi s provođenjem propisa šumskogospodarskih i lovnogospodarskih osnova, razvojnog programa šumarstva i godišnjih planova;
 5. Praćenje stanja u djelokrugu šumarske ekologije, stanja šuma i šumskog zemljišta, kao i njihove općekorisne funkcije, poduzimanje mjera za unapređenje stanja, te iniciranje rješavanja pojedinih pitanja iz navedenih područja;
 6. Izdavanje suglasnosti za izradu tehničke dokumentacije za zahvate u prostoru, te sudjelovanje u odobravanju studija utjecaja na okoliš;
 7. Davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu provođenja zakona;
 8. Pripremanje analiza i informacija vezanih za oblast šumarstva i lovstva;
 9. Pružanje stručne pomoći nadležnim organima uprave;
 10. Suradnja sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove šumarstva i lovstva, upravama za šumarstvo kao i šumskogospodarskim društvima;
 11. Izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Odsjeka.