Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Odsjek za zaštitu zdravlja životinja

Šef Odsjeka

Marijo Vrebac

Tel: + 387 33 72 66 60

Fax: + 387 33 72 66 61

Email:/ 

Odsjek vrši slijedeće poslove:

 • obavljanje poslova zaštite zdravlja životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda;
 • zaštite ljudi od zoonoza;
 • osiguranja dobrobiti životinja;
 • određivanje i praćenje provođenja mjera veterinarske zaštite okoliša;
 • određivanje i praćenje ustroja i funkcioniranja veterinarske prakse;
 • planiranje, provođenje i kontrola finansiranja mjera u području veterinarstva;
 • označavanje i registracija životinja;
 • propisivanje veterinarsko-zdravstvenih i zoohigijenskih uvjeta za držanje životinja;
 • pripremanje i provođenje epidemioloških istraživanja u slučaju izbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja;
 • prikupljanje i analiziranje podataka o pojavi i čimbenicima koji su utjecali na pojavu bolesti životinja;
 • vođenje baze podataka o pojavnosti bolesti i stjecanja zdravstvenog statusa životinja;
 • provođenje poslova zaštite zdravlja životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda, zaštite ljudi od zoonoza;
 • izrada godišnjeg programa kontrole i praćenja bolesti životinja;
 • priprema programe mjera za otkrivanje i sprječavanje pojave zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza u skladu s epizootiološkim stanjem;
 • praćenje i analiziranje pojave i kretanje zaraznih i nametničkih bolesti u Federaciji BiH;
 • pripremanje i izrada izvještaja o pojavnosti i kretanju zaraznih i nametničkih bolesti, te o tome izvještava Ured za veterinarstvo BiH;
 • pripremanje programa otkrivanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza te pripremanje Kriznih planova u slučaju pojave osobito opasnih zaraznih bolesti predlaže i organizira rad ekipa koje provode mjere suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti;
 • planiranje i predlaganje zalihe lijekova i drugih sredstava za zaštitu zdravlja životinja;
 • predlaganje finansiranja provedbe mjera kontrole zaraznih i nametničkih bolesti te procjena ekonomskog učinka programa mjera i kontrole zaštite zdravlja životinja;
 • provođenje stručnog nadzora u području zaštite zdravlja životinja;
 • obavljanje usklađivanja propisa i općih akata iz područja zaštite zdravlja životinja sa propisima na državnoj razini;
 • obavljanje drugih poslova određenih zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja životinja i zoonoze.
 • praćenje provedbe označavanja životinja, te pripremanje sistema kontrole prometa životinja;
 • vođenje upisnika odobrenih objekata za uzgoj životinja;
 • utvrđivanje uvjeta i vođenje registra pravnih i fizičkih osoba za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
 • pripremanje propisa za uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti;
 • utvrđivanje uslova, te vođenje upisnika pravnih i fizičkih osoba u sistemu provedbe veterinarske djelatnosti;
 • provođenje postupka dodjele javnih ovlasti veterinarskim organizacijama;
 • učestvovanje u izradi prijedloga jedinstvene nomenklature veterinarskih usluga, te izradi propisanih obrazaca obveznih očevidnika dokumentacije i izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti;
 • učestvovanje u izradi propisa i općih akata iz područja zaštite zdravlja životinja, dobrobiti životinja, veterinarske prakse, označavanja i registracije životinja, zoohigijenskih uvjeta za uzgoj i držanje životinja;
 • obavljanje edukacije za primjenu propisa iz navedenih područja, te obavljanje drugih poslova određenih zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, organizaciju veterinarske službe, označavanje i registraciju životinja i farmskog uzgoja životinja;
 • davanje prijedloga budžeta Ministarstva iz nadležnosti Odsjeka;
 • izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti.