Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

GEF – Održivo upravljanje šumama i krajolikom

Sporazum o grantu GEF-a (Global Environment  Facility),  broj R2013–0037–BA za projekt  „Održivo upravljanje šumama i krajolikom“ između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj (IBRD) u  ulozi agencije za implementaciju Fonda za globalni okoliš potpisan 01.04.2014. godine

Cilj Projekta za održivo upravljanje šumama i krajolikom  (SFLM) za Bosnu i Hercegovinu je izgraditi kapacitete subjekata u šumarskom sektoru i demonstrirati održivo upravljanje šumama i zemljištem putem integriranog upravljanja šumama i krajolikom ugroženih šuma i pašnjaka.

Komponente projekta:

Komponenta A: Unaprijediti  planiranje  i   nadzor  u   svrhu  održivog upravljanja šumama:

A.1 Podrška certifikaciji šuma

A.2 Strateški plan za šumske puteve

A.3 Unapređenje informacionog sistema za upravljanje šumama u cilju unapređenja odlučivanja

A.4 Nadzor i evaluacija

Komponenta B: Demonstracija i replikacija tehnika održivog upravljanja šumama i krajolicima u ugroženim područjima

B.1 Pošumljavanje – potpomognuta prirodna regeneracija  i sanacija ugroženih sastojina

B.2 Višenamjenske šumarske demonstracijske tehnike

B.3 Demonstriranje i implementacija tehnika upravljanja požarima

B.4 Lokalne savjetodavne službe

Komponenta C: Upravljanje projektom

Projekt se implementira putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, odnosno jedinice za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi (PIU), na čijoj web stranici se nalaze informacije o tijeku implementacije.

Period implementacije projekta:

Datum početka: 31.05.2014.

Datum završetka: 31.05.2019.

Proglašenje efektivnosti: 09.06.2014.

Struktura financiranja Projekta:

Ukupna vrijednost Projekta za FBiH: GEF grant 4.182.000 KM (2.788.000 USD)

MANUAL 1 - Obrazac za snimanje šumskih kamionskih puteva u FBiH

Preuzmi

MANUAL 2 - Obrazac za snimanje javnih puteva u FBiH (u okviru ŠGP)

Preuzmi

Plan za okolišno upravljanje

Preuzmi