Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Evidencije šuma

Za potrebe praćenja stanja šumskog fonda i izvještavanja, subjekti u šumarstvu na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine vode evidencije o stanju šuma i šumskog zemljišta (ranije katastar).

Dostavljanje podataka na unificiranim obrascima u elektronskom obliku omogućuje efikasnije razmjene, obrade i objedinjavanje informacija.

 

U procesu izrade modula „Stanje šuma“ Informacionog sistema šumarstva u Federaciji BiH (ISŠ) ažuriran je šifarnik vrsta drveća i postavljen u sistem.

Modul „Stanje šuma“ sadržavat će, između ostaloga, i formu za unos izvršenja sječa, dok će se svi drugi izračuni za evidencije šuma po vertikali obavljati programski. 

S tim u vezi, budući da ovaj modul još nije operativan, za prikupljanje podataka o evidencijama šuma u 2020. godini, djelomično su izmijenjeni obrasci za evidencije šuma, a u skladu sa šifarnikom vrsta drverća , koje korisnici šuma trebaju popuniti i dostaviti Ministarstvu na uobičajeni način. 

Sve druge upute za popunjavanje obrazaca za evidencije šuma za 2020. godinu ostaju iste kao i ranije.

U obrascima za evidencije privatnih šuma nema izmjena.

Uputstvo za popunjavanje obrazaca za evidencije državnih i privatnih šuma i šumskog zemljišta

EVIDENCIJE državnih šuma - Obrasci

EVIDENCIJE državnih šuma_kanton - Obrasci

EVIDENCIJE šuma posebne namjene - Obrasci

EVIDENCIJE šuma posebne namjene_kanton - Obrasci

EVIDENCIJE privatnih šuma - Obrasci

EVIDENCIJE privatnih šuma posebne namjene_Obrasci

Evidencije državnih šuma i šumskog zemljišta u 2017. godini

Preuzmi