Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Evidencije šuma

Za potrebe praćenja stanja šumskog fonda i izvještavanja, subjekti u šumarstvu na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine vode evidencije o stanju šuma i šumskog zemljišta (ranije katastar).

Dostavljanje podataka na unificiranim obrascima u elektronskom obliku omogućuje efikasnije razmjene, obrade i objedinjavanje informacija.

Za prikupljanje podataka o evidencijama šuma u 2020. godini,  korisnici šuma trebaju preuzeti ispod postavljene obrasce, popuniti i dostaviti Ministarstvu do 20.03.2021. godine. 

 

Uputstvo za popunjavanje obrazaca za evidencije državnih i privatnih šuma i šumskog zemljišta

Preuzmi

EVIDENCIJE državnih šuma - Obrasci

Preuzmi

EVIDENCIJE državnih šuma_kanton - Obrasci

Preuzmi

EVIDENCIJE šuma posebne namjene - Obrasci

Preuzmi

EVIDENCIJE šuma posebne namjene_kanton - Obrasci

Preuzmi

EVIDENCIJE privatnih šuma - Obrasci

Preuzmi

EVIDENCIJE privatnih šuma posebne namjene_Obrasci

Preuzmi

Evidencije državnih šuma i šumskog zemljišta u 2017. godini

Preuzmi