Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Katastar / Evidencije šuma

Za potrebe praćenja stanja šumskog fonda i izvještavanja, subjekti u šumarstvu na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine vode evidencije o stanju šuma i šumskog zemljišta (ranije katastar).

Dostavljanje podataka na unificiranim obrascima u elektronskom obliku omogućuje efikasnije razmjene, obrade i objedinjavanje informacija.

Uputstvo za popunjavanje obrazaca za evidencije državnih i privatnih šuma i šumskog zemljišta

Preuzmi

EVIDENCIJE državnih šuma - Obrasci

Preuzmi

EVIDENCIJE državnih šuma_kanton - Obrasci

Preuzmi

EVIDENCIJE šuma visoke zaštitne vrijednosti - Obrasci

Preuzmi

EVIDENCIJE šuma visoke zaštitne vrijednosti_Kanton - Obrasci

Preuzmi

EVIDENCIJE privatnih šuma - Obrasci

Preuzmi