Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Evidencije šuma

Za potrebe praćenja stanja šumskog fonda i izvještavanja, subjekti u šumarstvu na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine vode evidencije o stanju šuma i šumskog zemljišta (ranije korišten pojam “katastar šuma”).

Dostavljanje podataka na unificiranim obrascima u elektronskom obliku omogućuje efikasnije razmjene, obrade i objedinjavanje informacija za područje Federacije BiH.

Za prikupljanje podataka o evidencijama šuma u prethodnoj godini,  korisnici šuma trebaju preuzeti ispod postavljene obrasce, popuniti i dostaviti Ministarstvu do 30.03. tekuće godine. 

Uputstvo za popunjavanje obrazaca za evidencije državnih i privatnih šuma i šumskog zemljišta

Preuzmi

Evidencije državnih šuma - Obrasci

Preuzmi

Evidencije državnih šuma_kanton - Obrasci

Preuzmi

Evidencije državnih šuma sa ograničenjima u gospodarenju - Obrasci

Preuzmi

Evidencije državnih šuma sa ograničenjima u gospodarenju_kanton - Obrasci

Preuzmi

Evidencije privatnih šuma - Obrasci

Preuzmi

Evidencije privatnih šuma sa ograničenjima u gospodarenju_Obrasci

Preuzmi

Evidencije državnih šuma i šumskog zemljišta u 2017. godini

Preuzmi