Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sektor za vode

pomoćnik ministra za vode
Tel: +387 33 726 623
Faks: +387 33 726 669

U Sektoru za vode vrše se sljedeći poslovi:

 1. pripremanje strategija i razvojnih politika upravljanja vodama, vodoprivrednim objektima i javnim vodnim dobrom (iz oblasti korištenja voda, zaštite voda i zaštite od štetnoga djelovanja voda i praćenje stanja voda);
 2. predlaganje razvojnih dokumenata integralnoga upravljanja vodama (planovi upravljanja riječnim bazenima, programi mjera, plan obrane od poplava, plan zaštite voda od zagađivanja, planovi za incidentne situacije, suše i erozije i drugi dokumenti po važećoj zakonskoj regulativi) i praćenje provođenja ovih dokumenata;
 3. pripremanje zakona i drugih propisa i institucionalno uređivanje u oblasti vodoprivrede iz nadležnosti Federacije;
 4. sudjelovanje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva iz nadležnosti Sektora;
 5. koordiniranje praćenja stanja vodnih resursa i priprema informacija iz oblasti upravljanja vodama;
 6. usmjeravanje razvoja vodnoga režima i stanja voda, kroz identifikaciju i implementaciju razvojnih projekata i suradnja s jedinicima i službama za implementaciju projekata u Ministarstvu i s Federalnim ministarstvom financija, institucijama za upravljanje vodama i drugim institucijama;
 7. provođenje postupaka za dodjelu koncesija u skladu s nadležnostima Ministarstva u ovoj oblasti;
 8. poslovi koji su vezani za međunarodne ugovore, sporazume, konvencije i protokole iz oblasti vodoprivrede (Dunavska, Barcelonska, Helsinška konvencija, Sporazum o rijeci Savi, Ugovor o vodoprivrednoj suradnji s Republikom Hrvatskom) i poslovi vezani za međuentitetsku suradnju po Memorandumu o međuentitetskoj suradnji u oblasti vodoprivrede i dr. (sudjelovanje u pripremi, te koordinaciji i provođenju obveza iz ovih dokumenata s institucijama na razini BiH i institucijama iz Republike Srpske);
 9. nadzor nad radom institucija za upravljanje vodama na federalnoj razini (agencije) i nadzor nad zakonitošću akata koje donose kantoni/županije i agencije u upravnom postupku;
 10. koordinacija u upravljanju vodama sa županijama/kantonima;
 11. izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Sektora.