Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Odsjek za upravljanje vodama

Šef Odsjeka 

Elma Kuldija 

Tel: 033 726 632

E-mail: /

Odsjek vrši sljedeće poslove:

  1. pripremanje zakona i drugih propisa iz oblasti upravljanja vodama;
  2. pripremanje strategije i razvojnih politika upravljanja vodama;
  3. koordiniranje praćenja stanja vodnih resursa i pripreme informacija iz oblasti upravljanja vodama;
  4. provođenje procedure pripreme i donošenja razvojnih dokumenata integralnoga upravljanja vodama (planovi upravljanja riječnim bazenima, programi mjera, plan obrane od poplava, plan zaštite voda od zagađivanja, planovi za incidentne situacije, suše i erozije i drugi dokumenti po važećoj zakonskoj regulativi) i praćenje provođenja ovih dokumenata;
  5. predlaganje mjera za unapređenje stanja voda u Federaciji;
  6. provođenje postupaka za dodjelu koncesija iz nadležnosti Sektora;
  7. rješavanje po zahtjevima, po službenoj dužnosti i žalbama u upravnom postupku za izdavanje vodoprivrednih, odnosno vodnih akata i rješenja o javnom dobru (vodoprivredni uvjeti, suglasnosti, dozvole i nalozi), vodoprivredni, odnosno vodni akti po Zakonu o vodama;
  8. pripremanje i realizacija ugovora iz nadležnosti Sektora;
  9. nadzor nad radom institucija za upravljanje vodama na federalnoj razini (agencije) i nadzor nad zakonitošću akata koje donose kantoni/županije i agencije u upravnom postupku; koordinacija u upravljanju vodama sa županijama/kantonima;
  10. izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Odsjeka.