Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Federalna uprava za šumarstvo

direktor Federalne uprave za šumarstvo

Zihnet Muhić, dipl.ing.šum. 

Tel: 033 726 643

Email:

 

Djelokrug rada Federalne uprave za šumarstvo:

 1. Prikupljanje podataka i vođenje baze podataka o stanju i razvoju svih šuma, uključujući inventuru svih šuma, uspostava i vođenje evidencije šuma i šumskog zemljišta i evidencije šumske infrastrukture u državnom vlasništvu;
 2. Pripremanje nacrta Šumarskog programa Federacije BiH;
 3. Utvrđivanje i praćenje dinamike izrade šumskogospodarskih osnova;
 4. Pružanje stručne pomoći za izradu šumskogospodarskih osnova za šumskogospodarska područja i gospodarske jedinice;
 5. Izrada plana i programa proširene biološke reprodukcije šuma i programa i planova za pošumljavanje krša i goleti;
 6. Utvrđivanje i vođenje registara i evidencija objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskoga i ukrasnoga drveća i grmlja u Federaciji BiH;
 7. Vršenje stručnih poslova u vezi s proizvodnjom šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala, koji proizlaze iz odredaba Zakona o šumama Federacije BiH i propisa iz oblasti o sjemenu i sadnom materijalu i izdaje potrebnu dokumentaciju o zdravstvenom stanju i kvaliteti šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala;
 8. Praćenje zdravstvenog stanja šuma, obavljanje poslova izvještajno-prognozne službe i praćenje stanja i stupnja oštećenosti šuma;
 9. Izrada programa integralne zaštite šuma i planova protupožarne zaštite;
 10. Izrada podloge za programe razvoja šumarstva i lovstva i osiguravanje podataka za potrebe prostornih planova, uz primjenu tehničkih normativa iz oblasti šumarstva;
 11. Praćenje ekonomskog stanja šumarstva na temelju podataka dobijenih od strane kantonalnih uprava, redovito podnosi izvještaj o cijenama šumskih drvnih sortimenata i sekundarnih šumskih proizvoda i upoznavanje javnosti o stanju šuma i razvoju šumarstva i izdavanje prigodnih stručno-popularnih publikacija o stanju šuma i njihovom značenju;
 12. Pripremanje i izrada programa iz oblasti šumarstva, koji se financiraju ili sufinanciraju iz namjenskog fonda Federacije BiH;
 13. Pripremanje i provođenje znanstveno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja iz oblasti šumarstva i lovstva;
 14. Pripremanje stručnih mišljenja za formiranje i reviziju šumskogospodarskih područja;
 15. Pripremanje i davanje mišljenja za proglašavanje zaštitnih šuma i šuma s posebnom namjenom;
 16. Organizacija savjetovanja i pružanje stručne pomoći kantonalnim upravama i kantonalnim šumskogospodarskim društvima;
 17. Razvijanje međuentitetske suradnje u oblasti šumarstva;
 18. Provođenje i primjena međunarodnih konvencija i standarda iz oblasti šumarstva;
 19. Utvrđivanje i provođenje strategije za borbu protiv korupcije u suradnji sa kantonalnim upravama.