Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Federalna uprava za šumarstvo

direktor Federalne uprave za šumarstvo

Zihnet Muhić, dipl.ing.šum. 

Tel: 033 726 643

Email: zihnet.muhic@fmpvs.gov.ba 

 

Djelokrug rada Federalne uprave za šumarstvo:

 • Prikupljanje podataka i vođenje baze podataka o stanju i razvoju svih šuma, uključujući inventuru svih šuma, uspostava i vođenje katastra šuma i šumskoga zemljišta i katastar šumske infrastrukture u državnom vlasništvu;
 • Pripremanje nacrta Šumarskog programa Federacije BiH;
 • Utvrđivanje i praćenje dinamike izrade šumsko-gospodarskih osnova;
 • Pružanje stručne pomoći za izradu šumsko-gospodarskih osnova za šumsko-gospodarska područja i gospodarske jedinice;
 • Izrada plana i programa proširene biološke reprodukcije šuma i programa i planova za pošumljavanje krša i goleti;
 • Utvrđivanje i vođenje registara i evidencija objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskoga i ukrasnoga drveća i grmlja u Federaciji BiH;
 • Vršenje stručnih poslova u vezi s proizvodnjom šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala, koji proizlaze iz odredaba Zakona o šumama Federacije BiH i propisa iz oblasti o sjemenu i sadnom materijalu i izdaje potrebnu dokumentaciju o zdravstvenom stanju i kvaliteti šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala;
 • Praćenje zdravstvenog stanja šuma, obavljanje poslova izvještajno-prognozne službe i praćenje stanja i stupnja oštećenosti šuma;
 • Izrada programa integralne zaštite šuma i planova protupožarne zaštite;
 • Izrada podloge za programe razvoja šumarstva i lovstva i osiguravanje podataka za potrebe prostornih planova, uz primjenu tehničkih normativa iz oblasti šumarstva;
 • Praćenje ekonomskog stanja šumarstva na temelju podataka dobijenih od strane županijskih/kantonalnih uprava, redovito podnosi izvještaj o cijenama šumskih drvnih sortimenata i sekundarnih šumskih proizvoda i upoznavanje javnosti o stanju šuma i razvoju šumarstva i izdavanje prigodnih stručno-popularnih publikacija o stanju šuma i njihovom značenju;
 • Pripremanje i izrada programa iz oblasti šumarstva, koji se financiraju ili sufinanciraju iz namjenskog fonda Federacije BiH;
 • Pripremanje i provođenje znanstveno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja iz oblasti šumarstva i lovstva;
 • Pripremanje stručnih mišljenja za formiranje i reviziju šumsko-gospodarskih područja;
 • Pripremanje i davanje mišljenja za proglašavanje zaštitnih šuma i šuma s posebnom namjenom;
 • Organizacija savjetovanja i pružanje stručne pomoći kantonalnim/županijskim upravama i kantonalnim/županijskim šumsko-gospodarskim društvima;
 • Razvijanje međuentitetske suradnje u oblasti šumarstva;
 • Provođenje i primjena međunarodnih konvencija i standarda iz oblasti šumarstva;
 • Utvrđivanje i provođenje strategije za borbu protiv korupcije u suradnji sa županijskim/kantonalnim upravama.