Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ICPDR ( Konvencija o suradnji na zaštiti i korištenju rijeke Dunav)

Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR)

www.icpdr.org

Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR ) je transnacionalno tijelo , osnovano za provedbu Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korištenju rijeke Dunav (Konvencija o zaštiti rijeke Dunav), koja je potpisana u Sofiji 1994. godine. ICPDR formalno čine Delegacije svih zemalja (14 zemalja podunavlja) potpisnica Konvencije o zaštiti rijeke Dunav.

Ciljevi Konvencije su usmjereni ka obezbjeđenju održivog korištenja i pravičnog upravljanja vodnim resursima u slivu, uključujući mjere za održanje (konzervaciju) ekosistema, poboljšanje i racionalnu upotrebu površinskih i podzemnih voda u slivu.

Promoviranjem i koordiniranjem održivog i ravnomjernog upravljanja vodama, uključujući zaštitu, unapređenje i racionalno korišćenje voda za potrebe zemalja i stanovništva Dunavskog sliva, ICPDR realizuje svoju misiju usvajanjem preporuka za poboljšanje kvaliteta voda, razvojem mehanizama za kontrolu poplava i akcidenata, dogovaranjem standarda u oblasti emisija kao i obezbjeđenje da dogovoreno nađe odraz u nacionalnom zakonodavstvu i njegovoj primjeni, ali i u politikama upravljanja vodama zemalja Dunavskog sliva.

ICPDR danas okuplja državne predstavnike na ministartskom, nivou, tehničke stručnjake, članove civilnog društva i naučne zajednice, u svrhu obezbjeđenju održivog korištenja i pravičnog upravljanja vodnim resursima u slivu.

Sekretarijat ICPDR-a

Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav je osnovala Sekretarijat čiji rad koordinira sekretar, a koji čine i tehnički eksperti za pojedina pitanja, službenici i pomoćno osoblje. Sekretarijat obavlja administrativne i izvršne poslove ICPDR-a. Sekretarijat je lociran u Beču, Austrija.

Stručne grupe

Rad u okviru ICPDR-a organiziran je kroz aktivnosti ekspertskih i radnih grupa

 • Ekspertska grupa za upravljanje riječnim slivom (RBM EG),
 • Ekspertska grupa za monitoring i procjenu (MA EG),
 • Ekspertska grupa za pritiske i mjere (PM EG),
 • Ekspertska grupa za odbranu od poplava (FLOOD EG),
 • Ekspertska grupa za upravljanje informacijama i GIS-om (IMGIS EG),
 • Ekspertska grupa za učešće javnosti i komunikaciju (ad hoc PP EG),
 • Ad hoc strateška ekspertska grupa (ad hoc S EG),
 • Ekonomska radna grupa,
 • Radna grupa za hidromorfologiju,
 • Radna grupa za prevenciju i kontrolu akcidenata,
 • Radna grupa za nutrijente,
 • Radna grupa za podzemne vode, kao i druge radne grupe koje se organizuju za potrebe razmatranja specifičnih pitanja.

Ekspertska grupa za upravljanje riječnim slivom u saradnji sa ekspertskim grupama za pojedina pitanja (hidromorfološke promene, podzemne vode, pritiske i uticaje, i dr.) organizovala je rad na izradi Plana upravljanja na slivu rijeke Dunav (RBM Plana), a čijom implementacijom je planirano da se ostvari značajno smanjenje zagađenja rijeke Dunav.

RBM Plan za Dunav sa zajedničkim programom mjera usvojen je 10. decembra 2009. godine sa ciljem postizanja ciljeva Okvirne direktive o vodama u prvom periodu do 2015. godine. Ovaj prvi ciklus se nadopunjuje noveliranjem Plana za period do 2021. godine i kasnije do 2027. godine kada bi trebalo da svi postavljeni ciljevi budu dostignuti.

Sastanci

Sastanci ekspertskih i radnih grupa u okviru ICPDR-a održavaju se više puta godišnje, u skladu sa Planom rada ICPDR-a i po pravilu se održavaju svaki put u drugoj zemlji članici ICPDR-a. Sekretarijat u saradnji sa predsjedavajućim grupa priprema materijal koji se razmatra. Ad hoc strateška ekspertska grupa je ekspertsko tijelo ICPDR-a koje se sastaje na poseban zahtjev ICPDR-a ili Stalne radne grupe u vezi strateških, pravnih ili administrativnih pitanja.

Redovni sastanak ICPDR-a se održava svakog decembra u Beču uz učešće šefova delegacija svih zemalja članica. Na ovom sastanku se daje se izveštaj o radu i usvajaju se do tada pripremljena dokumenta. Stalna radna grupa se sastaje jednom godišnje, najčešće u mjesecu junu tekuće godine, i cilj je da se verificiraju razmatrane odluke i dokumenti usvojeni na redovnom sastanku.

Ministarski sastanci zemalja članicase održavaju se po potrebi. Prvi je održan 2004. godine na 10. godišnjicu potpisivanja Konvencije o zaštiti rijeke Dunav sa ciljem isticanja značaja dostignutih rezultata i davanja podstreka za budući rad. Drugi ministarski sastanak, na kome su usvojeni Plan upravljanja za sliv rijeke (RBM Plan) Dunav i Akcioni planovi za odbranu od poplava za 17 podslivova u slivu rijeke Dunav održan je 2010. godine.

BIH je potpisala i ratifikovala Konvenciju o zaštiti Dunava u decembru/prosincu 2004. godine („Službeni glasnik BiH“ Međunarodni ugovori broj: 01/2005).