Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Linkovi

Važni linkovi

EU4AGRI

Prvi interaktivni portal za dijasporu iz Bosne i Hercegovine

Delegacija Europske unije u BiH

Svjetska banka u BiH

IFAD u BiH

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske 

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Brčko Distrikta BiH

Ured za veterinarstvo BiH

Agencija za sigurnost hrane BiH

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo

Federalni agromediteranski zavod Mostar

Federalni zavod za agropedologiju

Agencija za vodno područje rijeke Save

Agencija za vodno područje Jadranskog mora 

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar

Agromediteranski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” Mostar

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću

Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli

Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona Bihać

JU Veterinarski zavod Bihać

Veterinarski zavod Tuzla

Privredna/gospodarska komora Federacije BiH

Udruženje inžinjera i tehničara šumarstva Federacije BiH

Kantonalna ministarstva

Unsko-sanski kanton

Posavski kanton

Tuzlanski kanton

Zeničko-dobojski kanton

Bosansko-podrinjski kanton

Srednjobosanski kanton

Hercegovačko-neretvanski kanton

Zapadno-hercegovački kanton

Kanton Sarajevo

Kanton 10