Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Poljoprivreda uredbe

Uredba o postupku izdavanja suglasnosti za uvoz i odobrenja za unutrašnji promet fitofarmaceutskih sredstava

Službene novine Federacije BiH br. 41/22

Preuzmi

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka

Službene novine Federacije BiH, br. 58/12

Preuzmi

Uredba o kvaliteti svježega sirovoga mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježega sirovoga mlijeka

Službene novine Federacije BiH, br. 59/11

Preuzmi

Uredba o načinu uzimanja uzoraka, razvrstavanju i obračunu cijene mlijeka

Službene novine Federacije BiH, br. 102/16

Preuzmi

Uredba o pravilima za sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata

Službene novine Federacije BiH, br. 51/12

Preuzmi