Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove

pomoćnik ministra

Edin Perenda

Telefon: +387 33 726 589

Email: /

 

 

U Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove vrše se slijedeći poslovi:

 1. pripremanje zakona i drugih propisa, izmjena i dopuna zakona i drugih propisa, prečišćenih tekstova u saradnji sa organizacionim jedinicama Ministarstva;
 2. usklađivanje zakonskih i podzakonskih propisa prema propisima i standardima EU;
 3. davanje prijedloga budžeta Ministarstva iz nadležnosti Sektora;
 4. pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona iz nadležnosti Ministarstva, drugih propisa i akata, pripremanje odgovora povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata ili djelovanja u ovom segmentu po službenoj dužnosti;
 5. stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona i drugih propisa;
 6. izrada izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka iz nadležnosti Sektora;
 7. vođenje upravnog postupka i pripremanje rješenja o upravnim stvarima u drugostepenom upravnom postupku;
 8. vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (poseban ispitni postupak);
 9. izrada ugovora i drugih akata u upravnom postupku, kao i rad na realizaciji tih ugovora i akata iz nadležnosti Ministarstva;
 10. izrada i donošenje akata, koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa;
 11. rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak);
 12. kancelarijsko poslovanje i protokol, arhiviranje akata iz nadležnosti Ministarstva, te dostavljanje predmeta i akata u rad;
 13. izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Sektora.