Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Služba za upravljanje projektima

Poslovi iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutrašnjih organizacionih jedinica i to:

 1. a) Jedinica za koordinaciju Projekta razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja      

Jedinica vrši slijedeće poslove:

 1. koordinaciju implementacije dijela A. Projekta, koji se realizira na području Federacije Bosne i Hercegovine, a finansira se iz sredstava kredita Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD), OPEC fonda za međunarodni razvitak (OFID), sredstava učešća Vlade FBiH u sufinansiranju Projektnih aktivnosti, sredstava kontribucije (vlastitog učešća) učesničkih finansijskih institucija (banaka i MKF-a) i sredstava krajnjih korisnika u skladu sa Kreditnim i Projektnim sporazumima;
 2. direktno je odgovorna IFAD-u, OFID-u, Vladi FBiH za provođenje implementacije Projekta (finansijsko upravljanje, ugovaranje i nadzor nad implementatorima, monitoring implementacije, izvještavanje i ocjenjivanje);
 3. odgovara Upravnom odboru Projekta i federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za aktivnosti u okviru Projekta;
 4. upravljanje sredstvima koja mu na raspolaganje stave IFAD, OFID, Vlada FBiH i krajnji korisnici;
 5. odobravanje kreditne plasmane putem ugovorenih finansijskih institucija (banaka i MKF-a (mikro kreditnih fondacija), ugovara  garancije za povrat kredita od strane učesničkih FI (banaka i MKF-a), te obavlja sve stručno-tehničke poslove sa finansijskog aspekta, koje na PCU prenese federalni ministar finansija;
 6. vođenje finansijske i druge potrebne evidencije
 7. direktno kontaktiranje sa institucijom (IFAD);
 8. podnošenje izvještaja o svom radu IFAD-u, OFID-u, Vladi F BiH, Ministarstvu i Federalnom ministarstvu finansija (u daljem tekstu: FMF);
 9. izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Jedinice.

 b) Jedinica za upravljanje Projektom vodoopskrbe i sanitacije u F BiH

Jedinica vrši sljedeće poslove:

 1. koordinaciju prema Europskoj investicijskoj banci (u daljem tekstu: EIB), Ministarstvu finansija i trezora BiH (u daljem tekstu: MFiT BiH), FMF, Direkciji za europske integracije BiH (u daljem tekstu: DEI), ostalim zainteresiranim institucijama u BiH, kao i međunarodnim institucijama uključenim u Projekat;
 2. izvršavanje operativnih poslova na pripremi tehničkog dijela supsidijarnih ugovora sa općinama i praćenje realizacije podprojekata, te koordiniranje rada općinskih Jedinica za implementaciju potprojekta (u daljem tekstu: općinski PIT) i praćenje izrade i ažuriranja Project Fiche-a koji su sastavni dijelovi subsidijarnih ugovora, provedbenih planova i drugih aktivnosti vezanih za implementaciju potprojekata u općinama;
 3. praćenje i koordiniranje izrade tenderskih dokumenata u općinama, tenderskih procedura  i procesa ugovaranja sa odabranim ponuđačima,
 4.  pripremu, ažuriranje i usvajanje dokumenata koji se odnose na rad Jedinice i implementaciju Projekta kao što su Poslovnik o radu, Izvještaje, Planove rada, Vodič za implementaciju Projekta, razne dokumente u svrhu unificiranja (tenderska dokumentacija, ugovori sa realizatorima podprojekata i dr.) kao i druge akte neophodne za rad, na koje saglasnost daje Ministarstvo, EIB, nadzor nad radom Jedinice i/ili Upravljački odbor Projekta, kao po potrebi i druge zainteresirane strane,
 5. obavljanje poslova u okviru svog rada, koji proističu iz obaveza Ugovora odnosno ugovora o grant sredstvima za IPF-MW, IPA 2009 i IPA 2010, Ugovora o tehničkoj pomoći, i sl. vrši izradu izvještaja o aktivnostima, čuva dokumentaciju, vodi zapisnike sa sastanka te vrši druge poslove koji su pored obaveza iz Ugovora definisani dokumentima koji su usvojeni za potrebe realizacije Projekta kao što su: Dokument o politici prosljeđivanja kreditnih sredstava, Dokument o politici prosljeđivanja grant sredstava, Poslovnik o radu, Izvještaji, Planovi rada, Vodič za implementaciju Projekta i dr.
 6. redovnu saradnju i koordinaciju sa potpisnicima Ugovora, svim institucijama zainteresovanim za Projekat i ostalim korisnicima Projekta po segmentima koji se odnose na njihove nadležnosti u ovom Projektu,
 7. uspostavlja, održava i redovnim ažuriranjem obezbjeđuje funkcionalnu web-stranicu za potrebe implementacije Projekta,
 8. izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Jedinice.

Za više informacija o projektu, posjetite web stranicu projekta na: www.watsanfbih.org

 1. c) Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi

  Jedinica vrši sljedeće poslove:

 1. implementaciju i koordinaciju cjelokupnih projekata koji se realiziraju u poljoprivredi i šumarstvu, a koji se finansiraju iz sredstava Svjetske Banke, Europske Unije i drugih donatora;
 2. upravljanje dobijenim sredstvima Svjetske Banke, Evropske Unije i drugih donatora u cilju implementacije povjerenih projekata;
 3. vođenje potrebne finansijske evidencije;
 4. podnošenje izvještaja o radu Svjetskoj Banci, Europskoj uniji, Vladi Federacije Bosne i  Hercegovine i Ministarstvu;
 5. izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Jedinice.