Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Predstavnički dom PFBiH usvojio zaključke za poboljšanje stanja u poljoprivredi

Predstavnički dom PFBiH usvojio zaključke za poboljšanje stanja u poljoprivredi

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH usvojili su jučer (14.06.2017. godine) zaključke Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji su donijeti nakon razmatranja stanja u poljoprivredi u Federaciji BiH.

Jednim od zaključaka, Vlada Federacije BiH zadužuje se da u 2017. osigura sredstva iz klirinškog duga za izmirenje svih naslijeđenih dugovanja u poljoprivredi kroz izmjene i dopune ovogodišnjeg budžeta.

Također, Vlada se obavezuje da osigura sredstava u federalnom budžetu za poljoprivredu i prehrambenu industriju u skladu sa Srednjoročnom strategijom razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH 2015-2019 godina i Zakonom o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju FBiH, kao i da što prije usvoji program ruralnog razvoja Federacije BiH za 2016.-2020. godinu, te u njega uključi Program javnih investicija u Federaciji.

U slučaju ekstremnih poremećaja na tržištu jagodičastog voća (maline) Federalna vlada, vlade kantona, gradovi i općine obavezuju se da osiguraju sredstva za subvencije proizvođačima jagodičastog voća (maline).

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da do 30. oktobra prikupi informacije s terena o investicijama u periodu 2012.-2017. u poljoprivrednom sektoru i o tome informira Vladu Federacije BiH.

To ministarstvo, prema zaključku, treba da pokrene izmjenu Srednjoročne srategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH 2015-2019 godina, te po hitnoj proceduri dostavi zakonske propise koji se odnose na: Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o poljoprivredi i Zakon o veterinarstvu.

Federalno ministarstvo finansija obavezuje se za prioritetnu i redovnu isplatu poticaja klijentima iz sektora poljoprivrede u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta FBiH.

Osim toga, data je podrška prijedlogu zakona o doprinosima, kojim se utvrđuje povlaštena porezna osnovica za zaposlene u poljoprivredi, koju je predložilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Također, Vlada je zadužena da osigura preduvjete za jednostavniji pristup kreditima za poljoprivrednike, a to znači dostupnost kredita s povoljnijom kamatnom stopom do 2,5 posto uz grace razdoblje od dvije godine i rokom otplate do 15 godina za poljoprivredni sektor kod Razvojne banke FBiH i regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi kod Razvojne banke.

Uz to, kako se navodi u zaključku, potrebno je započeti aktivnosti na formiranju garantnog fonda Federacije BiH kod Razvojne banke FBiH za kredite namijenjene za kapitalna ulaganja u poljoprivrednom sektoru u skladu sa Zakonom o poljoprivredi, te otvoriti revolving kreditnu liniju za isplatu dugovanja i redovnu isplatu poticaja u poljoprivredi.

Istovremeno, Vlada se zadužuje da osigura sredstva za Federalnu direkciju robnih rezervi radi intervencija na tržištu i otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda za potrebe Robnih rezervi u periodu poremećaja na tržištu i tržišnih viškova poljoprivrednih proizvoda koje utvrdi Vlada.

Zbog zaštite poljoprivrednog zemljišta i objekata od poplava i drugih prirodnih nesreća Federalna vlada, odnosno izvršni organi gradova i općina obavezuju se da osiguraju sredstva. U tom pogledu zaključeno je da treba ograničiti proizvodnju određenih poljoprivrednih proizvoda na kontaminiranom zemljištu, zabraniti ispuštanja otpadnih materija, te naplatiti troškove remedijacije kontaminiranog poljoprivrednog zemljišta i troškove nanesene poljoprivrednim proizvođačima.

Federalno ministarstvo pravde zaduženo je da poduzme aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima FBiH kako bi se utvrdilo da se odredbe člana 338. ne odnose na poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu.

Od nižih nivoa vlasti (kantona, gradova i općina) traži se da stvore uvjete i osiguraju potrebna sredstva za registraciju/legalizaciju štalskih objekata i drugih poljoprivredno-prehrambenih i prerađivačkih kapaciteta, što će biti uvjet za korištenje poticajnih sredstava s federalnog nivoa.

Nadležnim institucijama J.P. ,,Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo i J.P. ,,Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar preporučuje da osiguraju niže cijene električne energije i druge institucije da smanje ili ukinu fiskalne i parafiskalne namete za poljoprivredni sektor.

Federalna ministarstva saobraćaja i komunikacija, unutrašnjih poslova, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da uredi zakonsku regulativu, koja se odnosi na poseban status specijalnih pčelarskih vozila za prijevoz pčelinjaka i drugih poljoprivrednih vozila.

Sugerirano je da se stavi u funkciju zadružni savez Federacije BiH, kao i zadruge zbog samog društvenog značaja otkupa i kooperacije koju zadruge u Federaciji BiH obavljaju.

Za praćenje realizacije navedenih zaključaka zadužen je Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.