Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javni poziv: Unapređenje uvjeta plovidbe na rijeci Savi

Bosna i Hercegovina s drugim državama potpisnicama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save aktivno sudjeluje u procesu zajedničkog unaprjeđenja plovnog puta rijeke Save. Pod pokroviteljstvom Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (u daljnjem tekstu: Savska komisija), realizira se i Projekt obnove i rehabilitacije plovnog puta rijeke Save.

Trenutno je za najkritičniju dionicu ovog plovnog puta pokrenut Projekt izrade studije utjecaja na okoliš i projektne dokumentacije za unaprjeđenje uvjeta plovidbe na dionici rijeke Save Jaruge-Novi Grad (rkm. 300 do rkm. 329), kojeg u suradnji sa Savskom komisijom, izvodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.

U fazi pripreme projekta predviđeno je formiranje Foruma dionika, kao predstavnika zainteresiranih strana u toku njegove realizacije.

Prva takva uloga Odbora predviđena je za izradu Studije utjecaja na okoliš i projektne dokumentacije za unapređenje uvjeta plovidbe na dionici rijeke Save Jaruge-Novi Grad (rkm. 300 do rkm. 329). (Više informacija o Projektu možete naći ovdje.)

U vezi sa navedenim, želimo informirati javnost da je na niže navedenim web stranicama Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, objavljen javni poziv kojim se pozivaju nevladina udruženja, organizacije civilnog društva, privredna udruženja i organi regionalne i lokalne uprave i samouprave, da iskažu interes za članstvo u Forumu dionika.

https://www.mkt.gov.ba/Aktuelno/default.aspx?id=7470&langTag=bs-BA

https://mvteo.gov.ba/Publication/Read/1203219_Poziv_za_iskazivanje_Save_Jaruge_Novi_Grad

Sve detalje o projektu, prezentacije, ulozi Foruma dionika, rokovima za prijavu, prijavni obrazac i ostalo možete preuzeti na navedenim linkovima, uz napomenu da je zbog daljih aktivnosti  nominacije uz popunjen prijavni obrazac, prema uputama sa linka potrebno dostaviti najdalje do 29.03.2019. godine, na sljedeće adrese:

  1. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

e-mail: dario.busic@mkt.gov.ba ili

  1. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske

e-mail: miroslav.istuk@vodniputovi.hr i u Cc: dragana.mijicivankovic@mmpi.hr