Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Usvojene izmjene Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova

Usvojene izmjene Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova

Danas na 197. sjednici održanoj u Sarajevu, Federalna vlada je usvojila izmijenile i dopune Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova. Ovo je učinjeno jer se u postupku uspostave provođenja aktivnosti na razvoju Informacionog sistema šumarstva u FBiH (ISŠ) došlo do saznanja da pojedina pitanja, neophodna za uspostavu ISŠ-a, nisu bila definisana Odlukom.
 
Također, dopune su bile neophodne i radi jednoobraznosti izrade šumskoprivrednih osnova za svako šumskoprivredno područje na teritoriji Federacije BiH, te kako bi, pri prikupljanju podataka na terenu, snimanju taksacionih elemenata i izradi osnova za pojedina područja, bila izbjegnuta proizvoljnost u radu.
 
Jedna od novina je da izrađivač šumskoprivrednu osnovu dostavlja naručiocu u pisanom i elektronskom obliku, uključujući sve podatke i georeferencirane karte. Šumskoprivredna osnova, kao i svi prateći dokumenti i podaci, trebaju biti kompatibilni sa Informacionim sistemom šumarstva. Po njenom donošenju, korisnik šuma je dužan šumskoprivrednu osnovu unijeti u ISŠ. Šumskoprivredna osnova ne može biti primjenjivana bez pribavljene saglasnosti Federalnog ministarstva i dok ne bude unesena u Informacioni sistem. U svim kategorijama šuma, stabla se svrstavaju u vrste drveća: jela, smrča, bijeli bor, crni bor, duglazija, ariš, ostali četinari, bukva, hrast lužnjak, hrast kitnjak, pitomi kesten, plemeniti lišćari, voćkarice, ostali tvrdi lišćari i ostali meki lišćari, kao i u sljedeće grupe drveća: svi četinari zajedno, svi lišćari zajedno i sve vrste drveća zajedno, precizirano je, uz ostalo u izmjenama i dopunama Odluke.