Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Usvojene informacije o gospodarenju šumama i stanju u oblasti zdravlja bilja

Na 233. sjednici održanoj danas u Mostaru, Vlada Federacije BiH je usvojila Informaciju o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u Federaciji BiH u 2019. Ministarstvo je zaduženo da informaciju proslijedi svim nadležnim federalnim upravnim organizacijama i kantonalnim vladama. Federalna uprava za inspekcijske poslove je obavezana da Federalnom ministarstvu dostavlja primjerak svakog zapisnika o inspekcijskom nadzoru u vezi sa zdravljem bilja i da sačini analizu stanja i razmotri mogućnosti za kadrovsko jačanje poljoprivrednog inspektorata i funkcionalnost organizacionih jedinica FUZIP-a nadležnih za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite zdravlja bilja i prijedlog dostavi Vladi Federacije BiH. Federalni agromediteranski zavod Mostar je zadužen da organizira preraspodjelu radnog vremena u laboratorijama radi efikasnijeg rada i ubrzanja testiranja uzoraka. Nadležni federalni i kantonalni organi uprave i upravne organizacije zaduženi su da svake godine, najkasnije do 15.3. tekuće godine za prethodnu godinu, Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo dostave izvještaj o provođenju Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozija.

Usvojena je i Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2019. godini i planovima gospodarenja šumama za 2020. godinu. S ciljem prevazilaženja teškog stanja u oblasti šumarstva izazvanog nepostojanjem zakona o šumama FBiH, Vlada upućuje urgenciju Parlamentu FBiH da hitno razmotri Prijedlog zakona o šumama, koji je usvojila na sjednici održanoj 7.7.2017. godine u Sarajevu i uputila u parlamentarnu proceduru. Federalna uprava za inspekcijske poslove dužna je da, u saradnji s kantonalnim inspekcijama i upravama za šumarstvo, intenzivira kontrolu realizacije šumskoprivrednih osnova, te da preventivnim i represivnim mjerama budu obezbijeđena sveobuhvatna i potpuna realizacija svih radova planiranih osnovama, uključujući i planirane sječe ravnomjerno u svim gazdinskim klasama šuma, kako je to definisano važećim propisima za oblast šumarstva. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će informaciju i današnje zaključke Vlade FBiH uputiti vladama kantona, kantonalnim i upravama za šumarstvo i preduzećima koja gospodare šumama na znanje i postupanje, a Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH će zaključke dostaviti Parlamentu FBiH.

Vlada je također donijela Odluku o izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027. godine, koja utvrđuje prioritete i ciljeve sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir, provedbu, monitoring, evaluaciju i izvještavanje. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će primjenom otvorene metode koordinacije i poštujući princip horizontalne i vertikalne koordinacije, formirati radna tijela, te osigurati usaglašavanje i komplementarnost razvojnih pravaca i strateških ciljeva.Rok za izradu strategije je 12 mjeseci.