Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vlada usvojila informaciju o označavanju i provođenju propisanih mjera zdravstvene zaštite životinja

Na 243. sjednici Vlade FBiH održanoj danas u Sarajevu, usvojena je informacija o označavanju i provođenju propisanih mjera zdravstvene zaštite životinja. Naime, stavljanjem u funkciju jedinstvenog sistema označavanja ovaca, koza i svinja na nivou BiH, Ured za veterinarstvo BiH je preuzeo obavezu osiguranja svih uslova za nesmetano funkcionisanje ovog sistema u što, između ostalog, spadaju blagovremena i dovoljna sredstva za označavanje životinja, tj. nabavku ušnih markica.

Odmah po prelasku jedinstvenog sistema označavanja s federalnog na državni nivo, pojavili su se problemi zbog nedovoljnog broja ušnih markica. Problem je nastao jer je Ured za veterinarstvo BiH nabavio identičnu količinu markica i vakcina protiv bruceloze, pri čemu je zanemarena činjenica potrebe osiguranja zamjenskih markica. Ured u ovoj godini uopće nije nabavio potrebne količine markica za ovce. Osim toga, primijetan je i nedostatak ušnih markica za svinje. Iako je imao obavezu da od 31.12.2017. godine osigura softver i ušne markice za označavanje svinja, Ured to nije učinio. To je posebno važno jer, ukoliko vlasnik želi ostvariti poticaj za uzgoj ili tov, svinje moraju biti propisno označene.

S ciljem prevazilaženja problema, od 100.000 ušnih markica za ovce, koje se nalaze na stanju a namijenjene su potrebama Republike Srpske, 30.000 je preusmjereno na Federaciju BiH. Međutim, sve ove markice su već utrošene, te ih je za potrebe FBiH preusmjereno još 12.000. Na osnovu višegodišnjih podataka o broju označenih ovaca i koza, za potrebe Federacije BiH je na godišnjem nivou potrebno osigurati od 220.000 do 250.000 ušnih markica. Naglašen je i problem što nisu nabavljene vakcine protiv bruceloze malih preživača za 2020. godinu. Federalna vlada će ovu informaciju dostaviti Vijeću ministara BiH i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, pozivajući ih da, u skladu sa svojim nadležnostima, poduzmu sve aktivnosti kako bi bili otklonjeni problemi u provedbi mjera zdravstvene zaštite životinja u Federaciji BiH.