Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Prihvaćena inicijativa za finansiranje Projekta modernizacije vodnih usluga

Na 257. sjednici održanoj u Mostaru 25.02.2021. godine,  Vlada FBiH je donijela zaključak kojim podržava inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta „Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini (za područje Federacije BiH) “ u iznosu do 75 miliona dolara, a konačna alokacija sredstava između entiteta bit će utvrđena prije ili tokom pregovora.

Danas je prihvaćena informacija o kreditu IBRD-a za realizaciju ovog projekta kao osnova za vođenje pregovora. Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženi su da u Tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženu bit će donijeta nakon okončanja sa IBRD-om s kojom će biti utvrđeni uvjeti kreditnog zaduženja.
 
Federalno ministarstvo finansija će Vladi podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Sporazuma o zajmu izmedu BiH i IBRD-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi sa kreditnim zaduženjem.