Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava: Nacrt Programa za unapređenje vodnih usluga

Pozivaju se svi zainteresirani da daju svoje primjedbe na Nacrt Programa za unapređenje vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške pisanim putem na adresu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo) ili na e-mail sektorvoda@fmpvs.gov.ba najkasnije do 30.06.2021. godine, sa naznakom „Komentari na Program”, na propisanom obrascu koji možete preuzeti ovdje.

U saradnji sa međunarodnim razvojnim partnerima, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je koordiniralo proces izrade Programa, koji se stavlja na uvid radi uključivanja zainteresovane javnosti. Svi komentari, mišljenja i prijedlozi, dostavljeni u gore propisanom roku i na navedenu adresu bit će razmotreni i na iste će biti odgovoreno.

Naime, izrada ovog programa je pokrenuta nakon što su međunarodni razvojni partneri uspostavu regulatornog okvira za održive vodne usluge u BiH/FBiH postavili kao preduslov za nastavak davanja podrške ovom sektoru, a kako bi se izbjegle nove neuspješne investicije u vodnu infrastrukturu koja se nakon izgradnje adekvatno ne koristi. S tim u vezi, najvišim zvaničnicama BiH i entitetskog nivoa upućeno je zajedničko pismo od strane međunarodnih razvojnih partnera koji su ulagali u ovaj sektor u BiH u prethodnom periodu, te je održano niz sastanaka na kojima je potvrđeno da za navedene organe reforma regulatornog okvira u sektoru vodnih usluga predstavlja prioritet i da će se u narednom periodu sa svim relevantnim akterima raditi na pripremi Programa podrške za unapređenje vodnih usluga.

Na 237. sjednici održanoj 24.9.2020. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je zaključkom V. broj: 1305/2020 zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da imenuje inter-resornu Radnu grupu za izradu Programa za unapređenje vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine i korištenja najavljene finansijske i tehničke podrške. U Radnu grupu su bili uključeni predstavnici različitih institucija u FBiH.

Cilj donošenja Programa je otklanjanje prepoznatih nedostataka, kako bi se u oblasti vodnih usluga postiglo unapređenje i reforma vodnih usluga i rada javnih komunalnih preduzeća, te postepeno postigla održivost pružanja usluga i usklađivanje njihovog kvaliteta sa standardima EU.

Kao polazna osnova za izradu Programa utvrđena je vizija reforme sektora vodnih usluga „Funkcionalan sistem vodnih usluga u BiH, koji osigurava održivu i kvalitetno opskrbu vodom i usluge upravljanja vodama u skladu sa standardima Evropske unije“. Dostizanje vizije zahtijeva:

  • harmonizirani regulatorni okvir koji osigurava procese te tijela i finansijske tokove koji garantuju visokokvalitetno pružanje vodnih usluga i njegovu operativnu i finansijsku dugoročnu održivost – Regulatorni i institucionalni okvir (A1 – A13). P
  • efikasne institucije definisane navedenim zakonskim propisima, koje efikasno sprovode sve propisane odgovornosti i koje su osposobljene i za hitne odgovore na nove izazove -Operativne djelatnosti (B1 – B4)
  • definisane, funkcionalne i kontrolisane finansijske tokove koji osiguravaju operativnu efikasnost i potpuni povrat troškova – Financiranje u sektoru (C1 – C4 i D1 – D6).