Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

POZIV za javne konsultacije i dostavljanje izjašnjenja na nacrte pravilnika iz oblasti sjemena i sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izradilo nacrte sljedećih pravilnika:

  • Pravilnik o kvalitetu, pakovanju, deklarisanju šumskog i hortikulturnog sjemena i načinu uzimanja uzoraka za inspekcijski nadzor;
  • Pravilnik o uvjerenju o porijeklu sjemena i o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije o izdatim uvjerenjima o porijeklu sjemena;
  • Pravilnik o načinu pakovanja, plombiranja i deklarisanja šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, sadržaju i obrascu deklaracija i način vođenja evidencije o izdatim obrascima deklaracija šumskog i hortikulturnog sadnog materijala;
  • Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala i
  • Pravilnik o osnovnim zahtjevima o kvalitetu šumskog i hortikulturnog sadnog materijala.

Nacrtima navedenih pravilnika nastoji se izvršiti potpuno usklađivanje podzakonskih propisa sa odredbama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 71/05 i 8/06) i, koliko je to bilo moguće, izvršiti usklađivanje njihovih odredbi sa Direktivom vijeća Evropske unije o stavljanju na tržište šumskog reprodukcionog materijala broj: 1999/105/EZ od 22.12.1999. godine, kao i Preporukom Komisije Evropske unije broj: 2012/90/EU od 14.2.2012. godine o smjernicama za prezentaciju informacija za identifikaciju pošiljki šumskog reprodukcijskog materijala i informacijama koje sadrži dokument ili deklaracija dobavljača.

Napominjemo da je Vlada Federacije BiH na 154. sjedinci održanoj 30.8.2018. godine  utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja i da se ovaj zakon se još uvijek nalazi u parlamentarnoj proceduri. Usvajanjem navedenog zakona i donošenjem podzakonskih propisa po njegovom osnovu izvršilo bi se potpuno usklađivanje propisa sa Direktivom vijeća Evropske unije o stavljanju na tržište šumskog reprodukcionog materijala broj: 1999/105/EZ od 22.12.1999. godine.

Pozivamo vas da izvršite uvid u tekst pravilnika, kao i priloga uz pravilnike, te da na izrađene materijale date svoje prijedloge i sugestije.

Molimo Vas da eventualne primjedbe i sugestije dostavite ovom Ministarstvu najkasnije do 13.1.2023. godine na “Obrascu za dostavljanje komentara i prijedloga na propis”

Pravilnici i prilozi, kao i obrazac za dostavljanje komentara se nalazi na mrežnoj stranici Ministarstva,  koje možete preuzeti sa sljedećeg linka: https://fmpvs.gov.ba/propisi-u-izradi/