Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vlada Federacije BiH usvojila završni izvještaj o sveobuhvatnoj prethodnoj procjeni uticaja propisa za sektor vodnih usluga

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 350. sjednici usvojila završni izvještaj o provedenoj sveobuhvatnoj procjeni uticaja propisa za sektor vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kroz ovu aktivnost izrađena je prethodna procjena i detaljno analizirano stanje u ovom sektoru, a ova aktivnost prethodi pripremi Prednacrta Zakona o vodnim uslugama. Vlada Federacije je podržala i druge mjere iz Završnog izvještaja, usmjerene na hitno otpočinjanje zakonske reforme Sektora vodnih usluga, te zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da pripremi Prednacrt zakona o vodnim uslugama.

Sistem upravljanja vodnim uslugama, koji predviđa održive komunalne usluge snabdijevanja vodom za piće, sakupljanje, odvodnju i tretman urbanih otpadnih voda naselja i gradova u Federaciji BiH, suočava se s izazovima u procesu transpozicije i posebno implementacije vodnih i vodno-komunalnih direktiva Europske unije.

Provedeni postupak sveobuhvatne procjene uticaja propisa detaljno je analizirao stanje u sektoru vodnih usluga, kako u pogledu rada preduzeća (javna komunalna/vodovodna preduzeća – operatori sistema) i stanja infrastrukture kojom se vodne usluge pružaju krajnjim korisnicima, te trenutnog zakonodavnog okvira koje ova pitanja regulira na federalnom, kantonalnom i nivou jedinica lokalne samouprave.

Postupak je identificirao i niz zakonskih, operativnih i finansijskih problema u sektoru vodnih usluga kao što su: nedovoljna finansijska održivost i operatora sistema i infrastrukture za pružanje vodnih usluga, neriješeno kapitalno finansiranje u razvoj sektora, ograničeni institucionalni i operativni kapaciteti za regulisanje i pružanje usluga, zakonska i ustavna ograničenja za efikasno regulisanje cjenovne politike, te nedovoljno transponiran normativno-pravni i institucionalni okvir u svrhu održivog razvoja sektora vodnih usluga u skladu sa zahtjevima implementacije vodno-komunalnih direktiva Evropske unije.

Novi federalni Zakon o vodnim uslugama je, uz nastavak već započetih aktivnosti na zakonskoj reformi vodnih usluga, procijenjen kao najbolji pristup za navedene probleme. Reguliranje sektora vodnih usluga ujedno je bio zahtjev i uslov međunarodnih finansijskih institucija, što je u konačnici izraženo kroz Odluku Vlade Federacije o usvajanju Programa za unapređenja vodnih usluga u Federaciji BiH i korištenju najavljene finansijske i tehničke podrške.

Usvajanjem Zakona o vodnim uslugama u Federaciji BiH unaprijedilo bi se normativno regulisanje sektora vodnih usluga u skladu sa savremenim trendovima iz ove oblasti, te ujedno povećao interes investitora i donatora za ulaganje putem kredita i grantova u održivost i razvoj vodnih usluga, čime bi se postepeno ostvarili strateški ciljevi u oblasti zaštite voda i okoliša. Zakon bi trebao da omogući postupno regulisanje cijena usluga, uz povećanja prihoda i sredstava za održavanje, te unapređenje kvaliteta infrastrukture i  usluga, i održivosti operatora vodnih usluga.