Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Poziv općinama za učešće u Projektu modernizacije vodnih usluga

Projekat Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini odnosi se na jačanje institucionalnog, finansijskog i pravnog okvira i kapaciteta u sektoru voda, odnosno u oblasti vodnih usluga (vodosnabdjevanje, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda) sa namjerom osiguranja održivosti investicija u infrastrukturu koja osigurava kvalitet isporuke vodnih usluga. Kroz projekat je predviđena realizacija različitih aktivnosti radi održivosti ulaganja u vodne usluge i povećanje efikasnosti rada javnih komunalnih poduzeća koja se bave pružanjem vodnih usluga u Federaciji BiH i jačanja Osnivača poduzeća (općina, grad ili kanton) koja pružaju vodne usluge (u daljem tekstu: Osnivač).

Projekat se sastoji od tri komponente:

Komponenta 1:   Modernizacija regulatornog i institucionalnog okvira za pružanje vodnih usluga

Komponenta 2:   Jačanje Osnivača u okviru pružanja vodnih usluga

Komponenta 3:   Kapitalni investicioni projekti

Direktno učešće Osnivača planirano je u komponentama 2 i 3 i to na način da se kroz komponentu 2 pruži tehnička podrška na provođenju aktivnosti kojima će se dostići dobar ili visok učinak održivosti vodnih usluga kao preduvjet za pristup kreditnim sredstvima kojima se u komponenti 3. finansiraju kapitalni investicioni projekti, kao i druge investicije koje se odnose na poboljšanje kvaliteta i efikasnosti pružanja vodnih usluga.

Kreditna sredstva odobrena u komponenti 3. implementirat će se pod uvjetima koji su utvrđeni u Kreditnom sporazumu o pod-projektu koji Osnivači potpisiju sa Federacijom BiH (Federalno ministarstvo finansija), a koristit će se za sljedeće:

  • Izrada tehničke dokumentacije (studija izvodljivosti, procjena utjecaja na okoliš), idejnih projekata i/ili glavnih projekata
  • Obnova i sanacija, unapređenje postojećih ili izgradnja novih objekata u oblasti vodnih usluga (vodosnabdijevanje, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda)
  • Mjere povećanja učinkovitosti, smanjenja gubitaka, uštede vode i energije
  • Mjere poboljšanja zdravstvenih uvjeta pružanja vodnih usluga (npr. zamjene azbest-cementnih cijevi za vodoopskrbu);
  • Tehnička pomoć i drugo.

POPUNA UPITNIKA

Prvi korak ka uključenju u projekt je popuna upitnika na osnovu kojeg će se izvršiti preliminarne procjene potreba Osnivača koji se prijavljuju za učešće u projektu.

Svi zainteresirani mogu se uključiti u projekat zavisno od procijenjenih ključnih indikatora učinka održivosti vodnih usluga i zrelosti za pristup ulaganjima u kapitalne investicione projekte. Osnivači koji imaju niske i prosječne ključne indikatore učinka mogu se opredijeliti za učešće u komponenti 2. projekta koja ima za cilj jačanje institucionalnog okvira pružanja vodnih usluga.

Kako bi se povećao učinak cjelokupnog reformskog procesa modernizacije vodnih usluga, kroz ovu komponentu će se osigurati tehnička i finansijska podrška Osnivaču za sve aktivnosti neophodne da se postigne održivost pružanja vodnih usluga.

Bit će to nadgradnja na rezultatima i prioritetnim mjerama iz razvijenih poslovnih planova i pomoći će Osnivaču da ispune minimalne zahtjeve da učestuju u komponenti 3 i postepeno poboljšaju nivo učinka pružanja vodnih usluga.

U cilju procjene potreba i daljih koraka za uključenje u projekat potrebno je popuniti sljedeći upitnik:

Upitnik za potencijalne učesnike Projekta modernizacije vodnih usluga u FBiH – bosanski jezik

Upitnik za potencijalne učesnike Projekta modernizacije vodnih usluga u FBiH – hrvatski jezik

Popunjen upitnik dostaviti najkasnije do 30.04.2024. godine na email: eldar.avdagic@fmpvs.gov.ba

Za dodatne informacije kontakt telefon je: 033 726 641.