Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Kabinet ministra

KABINET MINISTRA


Adela Bebaković, šefica Kabineta

Tel: +387 33 72 66 88
Fax: +387 33 72 66 69

Email: /

     kabinet [at] fmpvs.gov.ba 

 


Ines Bojadžija, viši referent-tehnička tajnica ministra

Tel: +387 33 72 65 37
Fax: +387 33 72 66 69

Email: /

     info [at] fmpvs.gov.ba 


SEKRETAR/TAJNIK MINISTARSTVA

Sekretar/Tajnik Ministarstva
Faketa Begović
Email: /

Sekretar Ministarstva vrši poslove od značaja za unutarnju organizaciju Ministarstva i rad Ministarstva; koordinira i usmjerava rad svih organizacijskih jedinica Ministarstva s ciljem realiziranja poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva i osigurava izvršavanje poslova po nalogu Ministra; upoznaje Ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema u suradnji s rukovoditeljima osnovnih organizacijskih jedinica; izrađuje godišnji program rada Ministarstva i godišnji izvještaj o radu Ministarstva; izrađuje zbirni izvještaj i analizu izvršenih poslova na osnovu izvještaja o radu osnovnih organizacijskih jedinica; surađuje između Ministarstva i drugih organa uprave, upravnih organizacija i dr. , pomaže Ministru u rukovođenju Ministarstvom; vrši i druge poslove koje odredi Ministar; izvršenje gore navedenih poslova sekretar Ministarstva ostvaruje u dogovoru s rukovoditeljima osnovnih organizacijskih jedinica, koji su dužni postupiti po utvrđenom dogovoru. Sekretar Ministarstva za svoj rad odgovara Ministru.