Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba u Federaciji BiH

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13) savjetodavna djelatnost u Federaciji BiH obavlja se putem:

 • javne i
 • privatne savjetodavne službe.

Temeljna zadaća poljoprivrednih savjetodavnih službi je pružanje stručne pomoći poljoprivrednicima radi tehnološko-tehničkog unaprjeđenja poljoprivrednih gazdinstava, povećanja poljoprivredne proizvodnje i dobiti od dodanih djelatnosti na poljoprivrednim gazdinstvima.

Organizacija Javne savjetodavne službe

Centralna poljoprivredna savjetodavna služba

Poslove centralne poljoprivredne savjetodavne službe u Federaciji BiH vrši Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i u vršenju tih poslova obavlja slijedeće: predlaže i provodi politiku u oblasti poljoprivrednih savjetodavnih službi, predlaže Vladi F BiH Strategiju, u saradnji s kantonalnim ministarstvima, kantonalnim agencijama i zavodima, gradskim i općinskim službama nadležnim za poslove poljoprivrede, predlaže i donosi srednjoročni i godišnji program rada Javne poljoprivredne savjetodavne službe u F BiH, prati i koordinira rad kantonalnih ministarstava, kantonalnih agencija i zavoda, gradskih i općinskih službi nadležnih za poslove poljoprivrede u realizaciji srednjoročnog i godišnjeg programa rada Javne poljoprivredne savjetodavne službe u F BiH, prati i koordinira rad privatnih savjetodavnih službi u F BiH, učestvuje u izradi programa obuke savjetodavaca,

propisuje program, uslove i način polaganja stručnog ispita za savjetodavca, učestvuje u organizovanju obuke savjetodavaca, uspostavlja i vodi Registar poljoprivrednih savjetodavaca i Registar službi, koordinira i prati rad međunarodnih i domaćih organizacija koje provode projekte iz oblasti savjetodavnih službi, prati stanje u ovoj oblasti i predlaže mjere.

Kantonalne savjetodavne službe

Poslove javne savjetodavne službe u kantonima vrše kantonalna ministarstava mjerodavna za poslove poljoprivrede, kantonalne agencije i zavodi za poljoprivredu, koji se osnivaju u skladu sa kantonalnim propisima i u okviru kojih se formira savjetodavna služba.

Gradske i općinske savjetodavne službe

Poslove javne poljoprivredne savjetodavne službe u gradovima i općinama vrše gradske i općinske poljoprivredne savjetodavne službe mjerodavne za poslove poljoprivrede. Gradovi i općine u skladu sa potrebama poljoprivrednika za savjetodavnim uslugama, uzimajući u obzir supsidijarnosti i sposobnosti lokalnih vlasti i njihove administracije, samostalno odlučuju o uspostavi savjetodavnih službi.

Privatne  poljoprivredne savjetodavne službe

U skladu sa Zakonom poslove savjetodavne djelatnosti u Federaciji BiH mogu vršiti i privatne poljoprivredne savjetodavne službe, koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i finansiraju se iz osobnih prihoda.

 

Pravni okvir

 • Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine F BiH“ broj 66/13 i 25/22),
 • Pravilnik o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca („Službene novine F BiH“ broj 79/22),
 • Pravilnik o načinu i postupku izdavanja licence, upisu i vođenju podataka u registru poljoprivrednih savjetodavnih službi („Službene novine F BiH“ broj 38/15),
 • Program teoretske i praktične obuke za certificiranje („Službene novine F BiH“ broj 103/17),
 • Program obvezne godišnje obuke certificiranih savjetodavaca („Službene novine F BiH“ broj 103/17)

NAPOMENA: Listu odobrenih/upisanih i brisanih savjetodavaca iz Registra poljoprivrednih savjetodavaca možete pogledati ovdje.

Kantonalne PSS 

Unsko-sanski kanton

Poljoprivredni zavod
Poljoprivredni sektor
Odjeljenje za poljoprivrednu savjetodavnu službu
Mehira Perviz, direktor
Tel: 037/316-103
fax: 037/223-430
E-mail: p.zavod@vladausk.ba;  

 Posavski kanton

Posavski kanton
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Sektor poljoprivrede
Odjel poljoprivredno-savjetodavne službe
Tel: 031/714-364
E-mail: manda@mpzp.ba 

 Tuzlanski kanton

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Poljoprivredni zavod
Fejzo Begović, direktor
Tel: 035/295-210
Fax: 035/296-205
E-mail: poljoprivredni.zavod@bih.net.ba

Zeničko-dobojski kanton

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Sektor poljoprivrede i veterinarstva
Odsjek za poljoprivrednu stručnu službu
Hajrudin Bečić, šef odsjeka
Tel/fax: 032/460-754
E-mail: hajrudin.becic@zdk.ba

Bosansko-podrinjski kanton

Bosansko-podrinjski kanton
Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Odsjek za poljoprivredu
Ermina Bešlija, stručni savjetnik za voćarstvo
Tel: 038/224-028
E-mail: ali.ermina@yahoo.com 

Srednjobosanski kanton

Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede
Poljoprivredni sektor
Amer Sunulahpašić, koordinator za poljoprivrednu savjetodavnu službu
Tel/fax: 030/511-218, 518-335
E-mail: amer.sunulahpasic@sbk-ksb.gov.ba

Hercegovačko-neretvanski kanton

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštita bilja
Doc.dr. Perica Bulić, ravnatelj
Tel/fax: 036/445-900; 445-924
E-mail: bulic.perica@mpsv-hnz-k.ba;   ministarstvopoljhn@gmail.com

 

Zapadnohercegovački kanton

Ministarstvo gospodarstva
Zavod za poljoprivredu
Luka Vranješ, ravnatelj
Tel: 039/831-063; Fax: 039 702 494
E-mail: poljoprivreda.zzh@tel.net.ba

Kanton Sarajevo

Ministarstvo privrede
Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Odjeljenje za poljoprivredne stručne poslove
Đenan Rahman – stručni savjetnik za stočarstvo,
Tel: 033/279-230
E-mail: dzenan.rahman@mp.ks.gov.ba

 

Kanton 10

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Poljoprivredna stručna služba

Ivica Badrov, stručni savjetnik za savjetodavne poslove
Tel./fax 034/200-364

E-mail: ivica.badrov@vladahbz.com

Tihomir Milanović, stručni savjetnik za savjetodavne poslove

Tel./fax 034/200-364

E-mail: tihomir.milanovic@vladahbz.com

 

OBUKA – Stručne ustanove 

Lista stručnih ustanova koje provode Program teoretske i praktične obuke za certifikaciju i Program obavezne godišnje obuke certifikovanih savjetodavaca:

 

 1. Agronomski i prehrambeno – tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru https://aptf.sum.ba/ , provodi programe ubuka za slijedeće oblasti savjetodavne djelatnosti:
  • ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje
  • voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje
  • vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje
  • stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje
  • ruralni razvoj
 2. Poljoprivredno – prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu https://www.ppf.unsa.ba/  provodi programe ubuka za slijedeće oblasti savjetodavne djelatnosti:
  • ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje
  • voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje
  • vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje
  • stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje
  • ruralni razvoj
 3. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću https://www.btf.unbi.ba/ provodi programe ubuka za slijedeće oblasti savjetodavne djelatnosti:
  • ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje
  • voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje
  • stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje
 4. Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli https://www.tf.untz.ba/ provodi programe ubuka za slijedeće oblasti savjetodavne djelatnosti:
  • ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje
  • voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje
  • stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje
  • ruralni razvoj