Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Projekt odvodnje i tretmana otpadnih voda Grada Mostara

Projekat odvodnje i tretmana otpadnih voda Grada Mostara

U cilju sagledavanja statusa provedbe tekućeg Projekta odvodnje i tretmana otpadnih voda Grada Mostara, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić danas je u Mostaru održao radni sastanak sa gradonačelnikom Mostara Ljubom Bešlićem. Ova aktivnost uključuje prvi projekt izgradnje kompletnog postrojenja za tretman otpadnih voda u Bosni i Hercegovini kapaciteta 100.000 stanovnika (I faza), zajedno sa pratećim sistemom kolektora za prikupljanje i odvodnju urbanih otpadnih voda gradskog područja do postrojenja.

U svom obilasku terena i lokacija na kojima se odvijaju radovi, ministar Dedić je istakao da  ovaj projekt trenutno predstavlja jedan od glavnih prioriteta u Bosni i Hercegovini zbog zaštite rijeke Neretve kao glavnog resursa vode za piće i navodnjavanje za područja nizvodno od Mostara, kao i u prekograničnom kontekstu sa Republikom Hrvatskom, dodajući da će završetak ovog projekta u vrijednosti od 25 miliona eura značajno doprinijeti povećanju procenta implementacije Direktive o urbanim otpadnim vodama Europske unije u Bosni i Hercegovini i sveukupnoj zaštiti okoliša.

Cjelokupni Projekat se realizuje putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agencija za vodna područja uz podršku međunarodnih finansijskih institucija, prvenstveno Svjetske banke i Europske investicijske banke, uz znatno učešće Švedske razvojne agencije (SIDA), EU IPA fonda te sredstava Budžeta Federacije BiH i Grada Mostara.

Završetak svih aktivnosti na projektu planiran je u 2017. godini.