Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Prihvaćena Informacija o stanju u prehrambenoj industriji u 2017.

Prihvaćena Informacija o stanju u prehrambenoj industriji u 2017.

 
Informacija o stanju u prehrambenoj industriji u Federaciji BiH u 2017. godini s pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u i iz FBiH prihvaćena je danas na 148. sjednici Vlade Federacije BiH održanoj u Mostaru. 
 U informaciji je navedeno da su kapaciteti prehrambenih pogona u FBiH u 2017. godini približno slični kapacitetima prethodnih godina. Jedina vidljiva promjena je u mlinskoj industriji, gdje je nekoliko mlinova srednjeg kapaciteta prestalo s radom i u preradi voća i povrća, voćnih sokova i bezalkoholnog pića, jer je „Hepok“ d.d. Mostar svoju opremu za preradu voća i povrća, proizvodnju sokova i bezalkoholnih pića prebacio u novi pogon u Brčkom.
 Za 2017. godinu u odnosu na 2016. godinu je karakteristično da je povećana proizvodnja piva, vode, bezalkoholnih pića, keksa i vafla, i mesa, a proizvodnja prerađevina od voća i povrća i cigareta smanjena. Bez obzira na povećanje i smanjenje proizvodnje u 2017. u odnosu na 2016. godinu, iskorištenost kapaciteta u pojedinim granama prehrambene industrije i dalje je niskog stepena. U informaciji su date preporuke za unapređenje stanja u prehrambenoj industriji kako slijedi: 

  1. Povezati primarnu poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu industriju te istovremeno planirati aktivnosti koje bi se usmjerile na razvoj oba sektora.
  2. Izdvojiti veća poticajna sredstva za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu industriju, kako bi se povećala proizvodnja domaćih sirovina za potrebe prehrambene industrije i smanjio uvoz kako primarnih poljoprivrednih tako i prehrambenih proizvoda.
  3. Osigurati povoljnija sredstva za poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu industriju putem kredita, garantnog ili revolving fonda i sl., radi stvaranja preduslova za proizvodnju domaćih proizvoda sa što većom dodanom vrijednosti (proizvodnja sira i  maslaca u mliječnoj industriji, prerađevina od mesa u mesnoj industriji, peciva u pekarskoj industriji, prerađevina od voća i povrća i dr.), uglavnom finalnih proizvoda koji su najviše zastupljeni u strukturi uvoza prehrambenih proizvoda u našu zemlju.  
  4. Udruživanje manjih proizvodnih kapaciteta u cilju zajedničkog nastupa na domaćem i stranom tržištu, radi veće konkurentnosti i boljeg plasmana proizvoda.
  5. Uvođenje novih tehnologija, inovacija, znanja i vještina, modernizacija i specijalizacija proizvodnje, brendiranje i marketing u sve karike proizvodnog lanca od primarne proizvodnje do finalnog prehrambenog proizvoda koji će biti konkurentan na domaćem i stranom tržištu.
  6. Opremanje i osposobljavanje laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane, u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, a koje bi ujedno izdavale certifikate koji bi se priznavali i van granica Bosne i Hercegovine, što bi olakšalo plasman domaćih proizvoda na strana tržišta.
  7. Nastaviti sa izradom propisa iz ove oblasti, raditi na poboljšavanju postojećih i usklađivati ih sa propisima EU.