Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Izmijenjen Program poticaja za 2018.g.

Izmijenjen Program poticaja za 2018.g.

Na današnjoj 166. sjednici održanoj u Mostaru, Vlada Federacije BiH izmijenila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu”, utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu kojom su sredstva za animalnu proizvodnju sa 43.435.000 KM povećana na 46.710.718,15 KM ili za 3.275.718,15 KM.

Tokom realizacije Programa za 2018. godinu uočeno je da sredstva koja su planirana u odjelu Model kapitalnih ulaganja (regres kamata i komasacija zemljišnih parcela) nisu mogla biti realizovana iz objektivnih razloga. Izraženo je mišljenje da sredstva za komasaciju zemljišnih parcela u Budžetu Federacije za 2019. godinu treba planirati direktno u Budžetu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja će to i realizovati. Ni sredstva u odjelu Model ruralnog razvoja nisu u cijelosti utrošena zbog nedovoljnog broja zahtjeva koji su ispunjavali opće i posebne uslove propisane u provedbenim aktima. Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju propisano je da se neutrošena sredstva u okviru pojedinog modela preusmjeravaju u drugi model. Ovim izmjenama neutrošena sredstva iz kapitalnih ulaganja u iznosu 1.000.000 KM (500.000 KM za regres kamata na kredite za investicije u poljoprivredi i 500.000 KM za komasaciju zemljišnih parcela), ostalih vrsta podrški od 35.718,15 KM, kao i ruralnog razvoja od 2.240.000 KM, preusmjerena su u podršku proizvodnji – Animalna proizvodnja, gdje je tokom obrade pristiglih zahtjeva utvrđeno da je povećana proizvodnja, pa je planirani iznos od 43.435.000 KM uvećan za 3.275.718,15 KM i iznosi 46.710.718,15 KM.