Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Za izgradnju pješačkog mosta u Zavidovićima dodatnih 284.500 KM

Na 169. sjednici održanoj 17.01.2019.g. u Mostaru, Vlada Federacije BiH je usvojila kvartalne izvještaje o provedbi Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH (FERP) za period 1.4.2018.-30.9.2018. godine, koji provodi Jedinica za implementaciju projekata – PIU šumarstva i poljoprivrede, unutar Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u saradnji sa drugim resornim ministarstvima i općinama pogođenim poplavama iz maja 2014. U ovom projektu, lokalne vlasti imaju važnu ulogu u utvrđivanju prioriteta, naročito u okviru Komponente 2B, na osnovu procjene potreba za oporavkom. Dodatni monitoring kao i vođenje projekata po općinama vrše projektni menadžeri angažirani za praćenje implementacije projekata ispred nadležnih općinskih službi. Imajući u vidu kompleksnost projekta, broj predloženih potprojekata i vrstu radova, veliki značaj tokom implementacije je dat praćenju i poštivanju sigurnosnih i socijalnih politika, te uticaja implementacije projekta na okoliš kao i mjerama ublažavanja istih. Cilj je bio da se svaki negativan uticaj na privatnu imovinu ili objekte lokalne zajednice svede na minimalnu mjeru. Posebna pažnja posvećena je projektima koji se dotiču regulacija rijeka i riječnih tokova.

Iako je dinamika provedbe ovog projekta u ovom izvještajnom periodu bila zadovoljavajuća,  određeni prijedlozi potprojekata su tokom razvoja situacije na terenu doživjeli izmjene i dostavljeni su zamjenski ili novi projekti od strane općina. Za sve promjene, općine su pravovremeno zatražile izmjene i u skladu sa tim dostavile revidiranu ili novu projektnu dokumentaciju. S tim u vezi, završena je i izrada projektne dokumentacije za dva projekta u Zavidovićima, između ostalog i za pješački most u naselju Alići. S obzirom da ova aktivnost iziskuje izdvajanje dodatnih sredstava, u skladu sa Zaključkom Upravnog odbora Projekta donesenog na sjednici održanoj 31.10. 2018. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas dala saglasnost da se izdvoji dodatnih 284.500,00 KM iz preostalih sredstava u okviru Komponente 2 – Potkomponenta 2B – „Rehabilitacija lokalne infrastrukture“ Projekta, kao i iz sredstava od povrata PDV-a, ako to bude nalagala potreba, u cilju završetka izgradnje pješačkog mosta Alići u Zavidovićima. Za potrebe zatvaranja ukupne finansijske konstrukcije za završetak izgradnje pješačkog mosta Alići, Općina Zavidovići također će učestvovati sa dodatnim iznosom od 50.000 KM iz sredstava općinskog budžeta.