Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

U toku je priprema Planova upravljanja vodama

U toku je priprema Planova upravljanja vodama

Obavještavamo vas da je u toku priprema Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u FBiH (2022.-2027.) i Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH (2022.-2027.). Pozivamo sve zainteresirane subjekte da daju svoje mišljenje i prijedloge na planove upravljanja vodama, kako bi se definirala pitanja od značaja za dva vodna područja. Adrese na koje možete slati svoja mišljenja i primjedbe nalaze se u dolje navedenim obavještenjima.   

Zakon o vodama Federacije Bosne i Hercegovine, u dijelu pod nazivom Upravljanje vodama (od članova 21 – 43), definiše osnovne planske dokumente koje treba pripremiti, a odnosi se na Strategiju upravljanja vodama i planove upravljanja vodama na definisanim vodnim područjima. Strategija upravljanja vodama u Federaciji BiH (2010.-2022.) je osnovni dokument koji određuje politiku upravljanja vodama, a planovi upravljanja vodama trebaju osigurati realizaciju ciljeva zacrtanih Strategijom. U skladu sa članovima 29. i 156. Zakona o vodama Federacije BiH, Agencija za vodno područje Save Sarajevo priprema Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH. Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2016.–2021.) je usvojen na 144. sjednici Vlade Federacije BiH održanoj 24.05.2018. godine, dok je Odluka o donošenju Plana broj 715/2018 objavljena u ˝Službenim novinama Federacije BiH˝, broj 44/18 od 06.06.2018. godine. Plan upravljanja vodnim područjem za svako vodno područje izrađuje se prema članu 25. i 26. Zakona o vodama Federacije BiH.

Obavještenje o početku pripreme Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH (2022.-2027.)

Obavještenje o početku pripreme Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u FBiH (2022.-2027.)