Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Usvojena Informacija o gospodarenju šumama u 2018. godini

Usvojena Informacija o gospodarenju šumama u 2018. godini

Na 188. sjednici održanoj 22.08.2019.g. u Sarajevu, Vlada Federacije BiH usvojila je Informaciju  o  gospodarenju  šumama  u  Federaciji BiH u 2018. godini i planovima gospodarenja za 2019. godinu.

S ciljem prevazilaženja teškog stanja u oblasti šumarstva zbog nepostojanja zakona o šumama na federalnoj razini, Generalni sekretarijat Vlade FBiH je uputio urgenciju Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine za hitno razmatranje Prijedloga zakona o šumama, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila na 110. sjednici održanoj 07.07.2017. godine i uputila u parlamentarnu proceduru.

Korisnike državnih šuma Vlada je zadužila da poduzmu sve neophodne aktivnosti s ciljem izvršenja radova iz godišnjih planova realizacije šumskogospdoarskih osnova, a kantonalnim upravama za šumarstvo naloženo je intenzivno praćenje realizacije šumskogospodarskih  osnova, poduzimanje aktivnosti u okviru svojih ovlasti i redovito izvještavanje Federalne uprave za šumarstvo.
Istovremeno je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove naloženo da, u suradnji s kantonalnim inspekcijama i kantonalnim upravama za šumarstvo, intenziviraju kontrolu realizacije šumskogospodarskih osnova, te da preventivnim i represivnim mjerama osiguraju sveobuhvatnu i potpunu realizaciju svih radova planiranih šumskogospdarskim osnovama, uključujući realizaciju etata u kulturama sa procijenjenom drvnom masom i u izdanačkim šumama.