Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Urađen radni tekst Uredbe o ekonomskoj cijeni vodnih usluga

Urađen radni tekst Uredbe o ekonomskoj cijeni vodnih usluga

Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva pripremilo je Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o vodama, koji je trenutno u parlamentarnoj proceduri. Izmjenama ovog Zakona planirano je donošenje Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine (cijene javnih usluga vodoopskrbe, kanalizacije i tretmana urbanih otpadnih voda).  Shodno navedenom, te imajući u vidu:

  • veliki broj međunarodnih institucionalnih (i investicionih) projekata i aktivnosti, koje su do sada provedene vezano za ekonomsko upravljanje sektorom vodnih usluga,
  • loše stanje u ovom sektoru, stečaj javnih komunalnih poduzeća i neodržavanje imovine,
  • stalne zahtjeve za uspostavu održivosti investicija u sektoru vodnih usluga i uvjetovanje alociranja međunarodnih sredstava za ove projekte reguliranjem održivosti ovog sektora,
  • ranije i tekuće aktivnosti UNDP-a (GoAL WaSH/Waters i MEG projekti) usmjerene na testiranje metodologije o uspostavi ekonomske cijene vodnih usluga i jačanja javnih komunalnih poduzeća,

proizašla je potreba za ekonomskim reguliranjem sektora vodnih usluga, a koji je u Federaciji BiH u nadležnosti kantona i jedinica lokalne samouprave.

Kroz nastavak GoAL WaSH/Waters projekta u 2019. godini UNDP je pokrenuo pripremu radnog teksta predmetne Uredbe. U tu svrhu, formirana je Radna grupa sastavljena od predstavnika nadležnih organa na svim nivoima u Federaciji BiH, međunarodnih organizacija kao i stručnjaka s područja ovog sektora..

Radni tekst Uredbe je pripremljen prema međunarodnim principima i EU direktivama za ovu oblast. Uredbom se planira ekonomsko reguliranje i optimalno upravljanje ovim sektorom u roku od 10 godina od donošenja iste, kako bi se pripremili preduvjeti za implementaciju vodno-komunalnih direktiva EU (ViK-a) i kapitalno investiranje u ovaj sektor, uz poštivanje principa priuštivosti.