Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava: Nacrt kataloga kriterija za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana u BiH

Javna rasprava: Nacrt kataloga kriterija za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana u BiH

Obavještavamo vas da je uz podršku Projekta poticanja obnovljivih izvora, koji provodi GIZ u ime Njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, međuinstitucionalna i međuentitetska radna grupa izradila Nacrt kataloga kriterija za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana. Pozivamo sve zainteresovane strane da pošalju pitanja i komentare na nacrt Kataloga putem e-maila na sljedeću adresu: elma.kuldija@fmpvs.gov.ba do 20.11.2019. godine.

Nacrt Kataloga sadrži značajan broj kriterija koji su podijeljeni u pet poglavlja: 1. Energetika, 2. Upravljanje vodama, 3. Prostorno planiranje, 4. Ekologija voda, 5. Zaštita prirode.

Kako bi se olakšala rasprava sa javnosti i uključenim sudionicima, te da se prikupe povratne informacije o predloženom Nacrtu kataloga, kao dio pred-konsultacijskog procesa, nacrt dokumenta je dostupan za preuzimanje i pregled. Relevantna pitanja i odgovori redovno se ažuriraju i objavljuju kao dio Q&A dokumenta.

Ciljevi izrade ovog Kataloga su sljedeći:

– Podići svijest o značaju održivog razvoja i potrebe za ublažavanjem ekoloških i socioekonomskih uticaja u vezi sa izgradnjom MHE u BiH,

– Promovisanje strateškog i održivog planiranja u procesu izgradnje MHE u BiH,

– Stvoriti tehničku osnovu za konsultante, projektante i investitore da ocijene kvalificiranost projekta u ranoj fazi planiranja,

– Stvoriti pravni okvir za donosioce odluka u oblasti izdavanja licenci, dozvola i koncesija za izgradnju i puštanje u rad MHE u BiH.

Naime, potreba za izradom ovog Kataloga javila se uvažavajući činjenicu da je hidroenergetski sektor jedan od najkompleksnijih sektora u Bosni i Hercegovini (BiH) u smislu regulative i podijeljenih nadležnosti države, entiteta, kantona i općina. Iako hidroenergija može pružiti pouzdan potencijal za čistu i ekonomičnu energetsku tranziciju sektora, okolišni i lokalni socioekonomski uticaji mogu biti značajni. Zbog toga, odabir potencijalnih mjesta za izgradnju mora biti urađen kroz uzimanje u obzir jasno definisanih kriterija koji pokrivaju različite faktore  održivosti i područja uticaja, a što je jedan od ključnih izazova za pozitivnu realizaciju projekata malih i srednjih hidroelektrana. 

Predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskih institucija iz četiri područja: energetike, voda, prostornog planiranja i zaštita okoliša, a i nevladinih sektor iz oba entiteta, prepoznali su potrebu za razvijanjem instrumenta koji bi postigao održivi razvoj MHE u BiH te ublažio konflikte i neslaganje između sektora energetike, upravljanja vodama i zaštite okoliša. Podnesen je zahtjev za tehničku asistenciju prema Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), odnosno projektu ‘’Poticanje obnovljivih izvora’’ a koji GIZ implementira u ime Njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Članovi Radne grupe su se složili da implementiraju zajednički pristup u razvoju Kataloga kroz četiri faze: (i) definisanje jasne metodologije za razvoj Kataloga, (ii) angažovanje lokalnih i internacionalnih konsultanata, (iii) razvoj Kataloga kriterija u BiH, (iv) testiranje implementacije kriterija u BiH.

Kao dio prve faze, članovi Radne grupe su uradili pripremne aktivnosti na identifikaciji i analizi već postojećih instrumenata za iste svrhe, a koji su prihvaćeni u Austriji. Nakon razmatranja primjenjivosti ovih instrumenata za kontekst u BiH, članovi radne grupe izabrali su Katalog kriterija za hidroelektrane austrijske pokrajine Tirol kao osnovu za adaptaciju uvjetima u BiH.

Odabir je opravdan sljedećim kriterijima koje je tirolski primjer mogao ispuniti:

– sveobuhvatnost i integrisani pristup,

– jasne, detaljne i prihvatljive metodologije za izračunavanje bodovanja kriterija i granica,

– dostupnost prateće podrške za Excel i korisničkih priručnika,

– Mogućnosti grafičkog prikaza rezultata analize.

U narednim fazama, članovi Radne grupe su počeli prilagođavati Tirolske kriterije lokalnim zakonodavnim, ekološkim, ekonomskim i tehničkim uslovima u BiH. Rezultat aktivnosti je Nacrt kataloga i pripadajućeg Excel alata.