Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sazivanje skupštine dioničara FDM Mostar

Sazivanje skupštine dioničara FDM Mostar

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15), a u skladu sa tačkom VIII Odluke o sazivanju Skupštine dioničara privrednog društva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar V. broj: 1340/2019 koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 200. sjednici, održanoj dana 22.11.2019. godine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje slijedeće

O B A V J E Š T E NJ E

O SAZIVANJU SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA

„FABRIKA DUHANA MOSTAR“ D.D. MOSTAR

 

I Datum, mjesto i vrijeme održavanja

Obavještavaju se dioničari privrednog društva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar da će se Skupština dioničara „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar održati dana 20.12.2019. godine u prostorijama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, Ul. Ante Starčevića b.b., u kongresnoj dvorani, sa početkom u 11,00 sati.

II Dnevni red Skupštine društva

Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Izbor predsjednika Skupštine,

b) Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

2. Donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar;

3. Donošenje Statuta privrednog društva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar.

III Radna tijela Skupštine

Do izbora predsjednika, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini, na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kao dioničara Društva, vršit će Odbor za glasanje u sastavu:

  1. Muzafera Kalabušić- predsjednik;
  2. Tatjana Markhot – član;
  3. Hajrija Lagumdžija – član.

Zamjenski članovi Odbora za glasanje su:

  1. Amela Smajlović – zamjenik predsjednika;
  2. Tina Orahovac – zamjenik člana;
  3. Kenan Biogradlić – zamjenik člana.

Zapisnik na Skupštini će voditi Edina Sijerčić.

IV Izmjene i dopune dnevnog reda

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloge odluka Skupštine dioničara najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine. Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku, neposredno putem protokola, ili preporučenom poštom na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u dnevnom listu.

V Pravo odlučivanja i prijava za učešće na Skupštini

Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se nalazio na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

U radu i odlučivanju Skupštine mogu učestvovati dioničari društva u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika. Punomoć se daje nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave ovjerene od dioničara i punomoćnika. Punomoćnik je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, odnosno, zaključno sa 17.12.2019. godine.

Prijava se može podnijeti u pisanoj formi neposrednom predajom na protokol ovog Ministarstva ili preporučenom poštom na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Hamdije Čemerlića broj 2, Sarajevo, putem faksa broj: 033/726-669 ili emailom na adresu: muzafera.kalabusic@fmpvs.gov.ba.

Prijave se podnose na obrascu za fizička lica ili obrascu za pravna lica.

VI Registracija i glasanje na Skupštini

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara, koji žele učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, da dođu najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početaka rada Skupštine radi blagovremenog evidentiranja i registracije. Svaki dioničar i punomoćnik dioničara dužan je prilikom registracije Odboru za glasanje predočiti važeću ispravu za ličnu identifikaciju i original punomoć, a Odbor za glasanje je dužan utvrditi identitet dioničara i punomoćnika dioničara, te valjanost ovlaštenja odnosno punomoći. 

Glasanje na Skupštini obavlja se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA” ili „PROTIV” prijedloga odluke i/ili imena kandidata za vršioce dužnosti članova nadzornog odbora, a Skupština će izbor radnih tijela vršiti aklamacijom.

VII Uvid u materijale za Skupštinu

Materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine biće dostupni na uvid svakom zainteresovanom dioničaru, odnosno punomoćniku, svakog radnog dana od 8 do 14 sati u prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ul. Hamdije Čemerlića br. 2., Sarajevo, kancelarija broj 526/3 kao i u prostorijama Vlade Federacije BiH u Mostaru, ul. Ante Starčevića bb, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine do dana koji prethodi danu predviđenom za održavanje Skupštine.