Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Poništenje i ponovna objava Javnog konkursa

Na  osnovu  čl. 6. i  8.  Zakona o  ministarskim, vladinim i drugim  imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije  Bosne  i  Hercegovine“ br. 12/03, 34/03 i 65/13), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU U NADZORNOM ODBORU »AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE« SARAJEVO

Poništava se javni konkurs za izbor i imenovanje na poziciju članova Nadzornog odbora “Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo – 3 člana, objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 89/19 od 27. 11. 2019. godine  i dnevnim listovima „Oslobođenje“, „Dnevni avaz”, “Dnevni list” ,“Večernji list”  od 22. 11. 2019. godine,  i ponovno objavljuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje na poziciju u Nadzornom odboru

“Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo – 3 člana

 1. Opis pozicije člana nadzornog odbora

Pozicija člana nadzornog odbora sastoji se u tome da, zajedno sa ostalim članovima izvršava nadležnosti nadzornog odbora agencije za vode koje su utvrđene članom 161. stav 1. i članom 162. Zakona o vodama (“Službene novine Federacije BiH” broj 70/06), kako slijedi:

Nadzorni odbor vrši kontrolu rada agencije za vode, analizira izvještaj o poslovanju agencije za vode, pregleda godišnji izvještaj o poslovanju, godišnji obračun finansijskog poslovanja agencije za vode, pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga, izvještava resorno ministarstvo, upravni odbor I direktora agencije za vode o rezultatima nadzora.

2. Opšti i posebni uslovi Javnog konkursa:

       a) Opšti uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da nije stariji od 65 godina;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, odnosno da mu u navedenom periodu nije prestao radni odnos u državnoj ili privatnoj firmi, odnosno dioničarskom društvu kao posljedica izricanja disciplinske mjere u vezi sa povredama radnih obaveza;
 • da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac sudske ili izvršne funkcije ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/08);
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
 • da nema privatni/finansijski interes u agenciji u čiji se nadzorni odbor kandiduje;
 • da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog odbora ili odbora za reviziju u drugom privrednom društvu, javnoj ustanovi ili instituciji;
 • da nije osuđivan za krivično dijelo, odnosno prekršaj koji je nespojiv sa obavljanjem dužnosti u nadzornom odboru agencije u periodu od pet (5) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme izdržavanja kazne zatvora;
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
 • da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti nadzornog odbora agencije.

      b) Posebni uslovi

 • najmanje visoka stručna sprema (VII stepen) odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS  bodova) ili drugog ili trećeg  ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;
 • relevantno stručno iskustvo u trajanju od najmanje pet (5) godina na području javnih finansija i upravljanja vodama u smislu odredaba čl. 161. i 162. Zakona o vodama.
 1. Dostava dokumentacije

Uz svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs kandidat je dužan priložiti sve potrebne dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji, kojim se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova prema kriterijima iz tač. 2. a) i b) ovog konkursa i to:

 • CV, adresu i kontakt telefon;
 • fotokopiju lične karte izdate od strane CIPS-a ili uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci;
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca na dan podnošenja prijave) – izdato od nadležnog kantonalnog ili općinskog suda;
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca na dan podnošenja prijave) – izdato od nadležne policijske uprave;
 • uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan (ne starije od tri mjeseca na dan podnošenja prijave) – izdato od nadležnog općinskog suda za prekršaje;
 • fakultetska diploma;
 • potvrdu o radnom iskustvu na poslovima visoke stručne spreme u trajanju od pet (5) godina izdatu od poslodavca kod koga je stekao to iskustvo;
 • izjavu podnosioca zahtjeva ovjerenu u općinskom organu ili kod notara ne stariju od tri mjeseca kojom vlastitim potpisom potvrđuje da ispunjava uslove iz tačke 2. a) al.  4, 5, 6, 7, 8. i 9. ovog konkursa.

Dokumenti će biti vraćeni kandidatima samo na njihov zahtjev.

4.Razmatranje prijava, uži izbor i intervju

Pregled i analizu prijava izvršit će posebna komisija za izbor kandidata koju će imenovati ministar, u skladu sa odredbama člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne I Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o imenovanjima).

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju koji će obaviti komisija za izbor kandidata. Navedena komisija će sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata prema principima iz člana 3. Zakona o imenovanjima. Tokom intervjua kandidati su dužni iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa, ukoliko se izvrši njihovo imenovanje.

Komisija za izbor vodit će evidenciju o pozivanju potencijalnih kandidata na intervju. Podnosilac prijave za izbor i imenovanje na poziciju u nadzorni odbor sa kojim komisija za izbor kandidata ne uspije stupiti u kontakt  u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti pozvan na intervju, odnosno njegova prijava neće biti razmatrana.

U skladu sa članom 11. Zakona o imenovanjima, komisija za izbor dužna je sve kandidate upoznati sa standardom ličnog integriteta koji se traži za lica imenovana na javnu poziciju, razmotriti i objasniti svim kandidatima pitanja sukoba interesa i pravo javnosti putem mehanizma utvrđenih u navedenom Zakonu, uključujući i pravo na mogućnost ulaganja prigovora protiv imenovanja koje se razmatra.

Komisija za izbor u skladu sa odredbama člana 12. Zakona o imenovanjima, pisanom preporukom predlaže rang listu sa najboljim kandidatima ministru na daljnje razmatranje. Pisana preporuka sadrži i sve relevantne informacije koje komisija za izbor ima o kandidatima kao i njene preporuke.

U skladu sa odredbama člana 34. stav 4. Zakona o ustanovama (“Službene novine Federacije BiH” broj 13/94), jedan član nadzornog odbora imenuje se iz reda zaposlenika agencije za vode.

Prilikom odabira kandidata, a prije utvrđivanja liste za konačno imenovanje članova nadzornog odbora, ministar je u smislu člana 2. stav 1.6. Zakona o imenovanjima, dužan poštovati odredbe člana 3. stav 2.(E) navedenog Zakona o imenovanjima na javni položaj u smislu da imenovanje u pravilu odražava sastav naroda i građana Federacije Bosne i Hercegovine.

5. Tajnost i zaštita podataka

Komisija za izbor ima pravo provjere istinosti navoda iz zahtjeva kao i vjerodostojnosti dostavljene dokumentacije o ispunjavanju uslova javnog konkursa.

Lični podaci o kandidatima – podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati samo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/01).

6. Period imenovanja

Izbor i imenovanje članova nadzornih odbora agencija vrši se na period od četiri godine.

7. Prigovori

U skladu sa članom 16. tačka 1. Zakona o imenovanjima bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako smatra da u procesu imenovanja nisu poštovani principi utvrđeni članom 3. navedenog zakona. Prigovor se podnosi Federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a kopija prigovora dostavlja se Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

8. Oglašavanje, rok za prijavu i način dostave prijava

Konkurs je objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH“ br. 7/20 od 29.01.2020.

 Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 13.02.2020.g.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti u pisarnicu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva lično u zatvorenoj koverti odnosno preporučenom poštom sa naznakom:

“Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije u Nadzornom odboru Agencija za vodno područje rijeke Save – ne otvarati”, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo