Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javni poziv općinama i gradovima Federacije BiH za poticanje proljetne sjetve

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (“Službene novine Federacije BiH, br. 14/20, 16/20 i 23/20) i člana 22. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški (“Službene novine Federacije BiH, broj 24/20), a u vezi sa aktom ovog Ministarstva broj: 03-20-518/20 od 31.03.2020.godine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  r a s p i s u j e

J A V N I   P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA POTICANJE PROLJETNE SJETVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU

I

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

II

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju Klijenti – Jedinice lokalne samouprave gradovi/općine Federacije Bosne i Hercegovine koje sufinansiraju programe poticanja proljetne sjetve i ispunjavaju uslove određene u tački IV ovog Javnog poziva.

Klijenti – Jedinice lokalne samouprave gradovi/općine podnose prijavu na ovaj Javni poziv na obrascu PSRP koji sadrži preliminarnu listu krajnjih korisnika i druge podatke za poljoprivredne proizvođače sa svog područja za troškove sufinansiranja nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju, silažnog i merkantilnog kukuruza, heljde, povrća (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, grah, luk bijeli, luk crveni, zelena salata, krompir i sl.) i drugih poljoprivrednih kultura.

III

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će sa klijentima – Jedinicama lokalne samouprave gradovima/općinama zaključiti Sporazum o realizaciji programa poticanja proljetne sjetve kojim će se urediti međusobni odnosi, nadležnosti, obaveze i visina podrške.

IV

Klijent – Jedinica lokalne samouprave grad/općina mora ispunjavati slijedeće uslove:

  • da je upisan u Registar klijenata (RK);
  • da sufinansira program poticanja proljetne sjetve;
  • da je izmirio obaveze za prethodnu godinu ili sklopio sporazum o reprogramiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH;
  • da su troškovi za svaku kupovinu roba ili plaćanje usluga u skladu s realnim tržišnim cijenama;
  • da je izvršio uplatu federalne upravne takse prema tarifnom broju 33. tačka 10. u iznosu od 20,00 KM, a u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17).

V

Za prijavu na ovaj Javni poziv klijenti – jedinice lokalne samouprave – gradovi/općine su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • popunjen Obrazac prijave PSRP;
  • dokaz da je upisan u Registar klijenata (RK);
  • dokaz da sufinansira program poticanja proljetne sjetve iz budžeta grada/općine ili uz podršku budžeta kantona;
  • dokaz o izmirenim obvezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH odnosno kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH;
  • dokaz o uplati federalne upravne takse.

Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VI

Klijenti – Jedinice lokalne samouprave gradovi/općine su obavezni po realizaciji programa poticanja proljetne sjetve dostaviti izvještaj o utrošku sredstava (obrazac ISRP koji se nalazi u prilogu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški) te izvještaj o realizaciji programa poticanja proljetne sjetve sa fakturama, fiskalnim računima odnosno drugim dokazima o izvršenoj kupovini repromaterijala iz tačke II ovog Javnog poziva.

VII

Javni poziv i rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na službenoj web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

VIII

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objave u dnevnim novinama „Dnevni Avaz“, „Oslobođenje“ i „Dnevni list“.

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzeti u razmatranje.

IX

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom podnose se preporučeno putem pošte na adresu:

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ul. Hamdije Čemerlića br. 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu“