Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vlada Federacije usvojila Informaciju o gospodarenju šumama u 2020. godini

Na 280. sjednici održanoj danas u Sarajevu, Vlada FBiH usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2020. i planovima gospodarenja šumama za 2021. godinu.
S ciljem prevazilaženja teškog stanja u oblasti šumarstva izazvanog nepostojanjem zakona o šumama Federacije BiH, Vlada FBiH upućuje urgenciju Parlamentu Federacije BiH da hitno uzme u razmatranje Prijedlog zakona o šumama, koji je Vlada usvojila na 110. sjednici, održanoj 7.7.2017. godine i uputila ga u parlamentarnu proceduru.
Vlada Federacije BiH je na 154. sjednici 30.8.2018. godine utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o reprodukcijskom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja, koji je Predstavnički dom usvojio 29.1.2020. godine, a s ciljem usklađivanja zakonodavstva Federacije BiH sa zakonodavstvom EU, kao i prevazilaženja uočenih problema u ovoj oblasti. S obzirom na to, Vlada Federacije BiH upućuje urgenciju Domu naroda da hitno stavi na dnevni red ovaj nacrt zakona.
Usvojenim zaključcima obavezuju se korisnici državnih šuma da poduzmu sve neophodne aktivnosti s ciljem izvršenja radova planiranih godišnjim planom realizacije šumskoprivrednih osnova. Pozivaju se kantonalne uprave za šumarstvo da intenzivno prate realizaciju šumskoprivrednih osnova i poduzimanje aktivnosti u okviru svojih ovlasti i redovno izvještavanje Federalne uprave za šumarstvo.
Vlada FBiH poziva kantonalna ministarstva nadležna za poslove šumarstva i kantonalne uprave za šumarstvo da planiraju namjensko trošenje finansijskih sredstva koja se prikupljaju u budžetima kantona na osnovu kantonalnih propisa kojima se uređuje oblast šumarstva.
Nalaže se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da, u saradnji s kantonalnim inspekcijama i kantonalnim upravama za šumarstvo, intenziviraju kontrolu realizacije šumskoprivrednih osnova, te da preventivnim i represivním mjerama, u skladu sa svojim nadležnostima, obezbijede sveobuhvatnu i potpunu realizaciju svih planiranih radova, uključujući i planirane sječe ravnomjerno u svim gazdinskim klasama šuma, kako je to definisano važećim propisima za oblast šumarstva.
Zaduženo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da danas usvojenu Informaciju sa zaključcima proslijedi na znanje i postupanje vladama kantona, kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove šumarstva, kantonalnim upravama za šumarstvo i preduzećima koja gospodare šumama.