Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Poništenje javnog konkursa za izbor i nominiranje kandidata za imenovanje pet članova Nadzornog odbora u privrednom društvu »Agrokomerc« d.d. Velika Kladuša i objava novog javnog konkursa

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene   novine  Federacije  Bosne  i  Hercegovine“  broj:12/03, 34/03 i 65/13), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, objavljuje

 

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINIRANJE KANDIDATA ZA IMENOVANJE PET ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU »AGROKOMERC« D.D. VELIKA KLADUŠA

 

Poništava se javni konkurs za izbor i nominiranje kandidata za imenovanje pet članova Nadzornog odbora u privrednom društvu »Agrokomerc« D.D. Velika Kladuša, objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 65/22 od 17. 08.2022. godine  i dnevnim novinama „Dnevni avaz” od 15.08.2022. i  “Večernji list”  od 13.08.2022. godine i ponovno raspisuje Javni konkurs.

 

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa Odlukom o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje kandidata za imenovanje pet članova Nadzornog odbora u privrednom društvu »Agrokomerc« d.d. Velika Kladuša, (»Službene novine Federacije BiH«, broj: 62/22), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I NOMINIRANJE KANDIDATA ZA IMENOVANJE PET ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU »AGROKOMERC« D.D. VELIKA KLADUŠA

 

 

 1. Predmet javnog konkursa

 

Objavljuje se Javni konkurs za izbor i nominiranje kandidata za imenovanje pet članova Nadzornog odbora u privrednom društvu „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša, ispred državnog kapitala.

 

 1. Opis pozicije

 

Član Nadzornog odbora privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša ima odgovornost, ovlaštenje i dužnost da postupa u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ br: 81/15 i 75/21), drugim propisima, Statutom Društva i poslovnom etikom.

 

 1. Uslovi pozicije

 

Kandidat za poziciju iz tačke 2. mora  ispunjavati slijedeće kriterije:

 

a) Opći kriteriji:

 • da je stariji od 18 godina;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

b) Posebni kriteriji:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koje se vrednuje 240 ECTS bodova, ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja i odgovarajuće višegodišnje iskustvo i znanje iz okvira djelatnosti Drustva i da je upućen u sadržaj i način rada organa upravljanja privrednih društava;
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
 • da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora;
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
 • da nije izabrani dužnosnik, nosilac izvrsnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 70/08);
 • da nije lice koje isključuju odredbe Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH “, br. 81/15 i 75/21);
 • da nije direktor ili član uprave društva;
 • da nije lice koje isključuju odredbe Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17);
 • da nema privatni/finansijski interes u privrednom društvu u čiji se nadzorni odbor kandiduje;
 • da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u Nadzornom odboru za koji se kandiduje;
 • da posjeduje certifikat o završenom usavršavanju u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije BiH”, br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22). Ukoliko kandidat ne posjeduje certifikat, dužan je dostaviti izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa, kojom se obavezuje da će u roku od šest mjeseci proći stručno usavršavanje i steći certifikat o završenom usavršavanju, odnosno dostaviti važeće uvjerenje o svom statusu kao kandidatu u postupku usavršavanja iz člana 7a. Uredbe.

 

c) Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzeće se u obzir i sljedeće:

 • sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva uvažavanja interesa drugih zainteresovanih sudionika;
 • sposobnost da stručno, odgovorno i profesionalno, sa pažnjom dobrog i savjesnog privrednika, obavlja upražnjenu poziciju u interesu vlasnika i Društva;
 • izražena inicijativa, nezavisnost u radu u donošenju odluka;
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti;
 • znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva u području djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike;
 • sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu;
 • rezultati rada ostvareni tokom karijere.

 

 1. Period imenovanja

 

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.

 

 1. Potrebni dokumenti

 

Prijava kandidata na Javni konkurs treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

 

Uz prijavu kandidat je dužan dostaviti:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju lične karte (CIPS);
 • ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi;

Napomena: Kandidati koji su fakultet završili van Bosne i Hercegovine, odnosno koji su diplomu stekli u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, u obavezi su dostaviti ovjerenu kopiju nostrifikovane/priznate diplome, u skladu sa odredbama Zakona о važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH, br.2З/04). Ukoliko је postupak nostrifikacije/priznavanja  započet ranije ili је u toku u momentu prijavljivanja nа konkurs, kandidat је dužan uz prijavu dostaviti i  dokaz о podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju/priznavanje diplome nadleznom organu).

 • dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u struci);
 • izjavu kandidata, potpisanui i  ovjerenu od strane nadležnog organa (ne stariju od tri mjeseca о ispunjavanju općih i posebnih kriterija iz tacke З., pod а) al.  2. i    З. i  pod b) З. – 11.
 • certifikat о završenom usavršavanju u skladu sa Uredbom о usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednjh društava sa učešćem državnog kapitala (“Službene novine Federacije BiH”, br. 71/09, ЗЗ/1О, 2З/11, 8З/11, 2/1З, 80/1З, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22). (ovjerena fotokopija) Ukoliko kandidat ne posjeduje certifikat,  dužan  је  dostaviti  izjavu  potpisanu  i  ovjerenu  od  strane nadležnog organa kojom se obavezuje da се u roku od šest mjeseci proći stručno usavršavanje i steći certifikat о završenom usavršavanju, odnosno dostaviti vazeće uvjerenje  о svom  statusu  kao kandidatu  u postupku  usavršavanja  iz člana  7а.

 

Kandidati su dužni sve potrebne dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Dokumenti će biti vraćeni kandidatima samo na njihov zahtjev.

 

 1. Ostale napomene

 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju.

Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu popuniti neposredno prije održavanja intervjua.

Ovaj konkurs se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i  „Većernji list“ (izdanje za BiH). Konkurs ostaje otvoren četrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog konkursa.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno sa naznakama na koverti: „Prijava za Javni konkurs za izbor i nominiranje kandidata za imenovanje pet članova Nadzornog odbora u privrednom društvu Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša – NE OTVARATI“

 

Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

 

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Hamdije Ćemerlića br.2, Sarajevo

 

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.