Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obavijest o javnim konsultacijama: “Sveobuhvatna (prethodna) procjena utjecaja propisa za Sektor vodnih usluga u Federaciji BiH” (Obrazac1)

U skladu sa odredbom člana 8. Uredbe о procjeni utjecaja propisa (“Službene novine Federacije BiH”, broj 67/20), obavještavamo da је na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (fmpvs.gov.ba) objavljena Sveobuhvatna (prethodna) procjena utjecaja propisa za Sektor vodnih usluga u Federaciji BiH” (Obrazac broj 1), а koja aktivnost prethodi izradi Prednacrta Zakona о vodnim uslugama /uslugama vodovoda, kanalizacije i tretmana urbanih otpadnih voda/ u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2023. godini.

Molimo da komentare nа Obrazac broj 1 dostavite do 23.01.2023. godine gdinu Ameru Husremoviću, koordinatoru ove aktivnosti u ime Vlade FBiH, na e-mail amer.husremovic [at] fmpvs.gov.ba