Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obavijest: Obuka odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava u Bosni i Hercegovini

Na osnovu člana 5, stava 3 i člana 6, stava 5 Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 49/04), člana 17, stava 5 Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima (Službeni glasnik BiH br. 51/11 i 79/13 i rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. 03-2-20/7-594-8/22 od 15. jula 2022. godine, kojim se Poljoprivredno-prehrambeni fakultet ovlašćuje da provede obuku odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, pozivamo pravna i fizička lica da se prijave na predmetnu obuku predviđenim obrascem i u predviđenom terminu.

Obuka će biti organizovana u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta – preko puta autobuske stanice, i u prostorijama oglednog poligona Butmir, ulica Butmirska cesta 97, u terminu od 12-15. oktobra 2023. godine.

Ispit je planiran 21. oktobra 2023. godine, a popravni 28. oktobra 2023. godine.

Predeloženi termin važi za oba stupnja obuke: osnovni i napredni (program obuke)-obavezno pogledati program obuke.

Rok za prijavu kandidata je do 06. oktobra 2023. godine.

Cijena obuke je 400,00 KM po kandidatu za osnovnu obuku i 250,00 KM po kandidatu za naprednu obuku. U cijenu je uključen i PDV.

Naprednu obuku pohađaju kandidati koji su završili smjer zaštita bilja (dodiplomski ili master) i kandidati kojima je isteklo važenje certifikata. Svi ostali pohađaju osnovni stupanj obuke.

Predviđeni iznos uplatiti na:

Svrha uplate: Obuka odgovornih lica u poljoapotekama

Primalac: Depozitni račun kantona Sarajevo

Broj računa:  1411965320008475

Broj poreznog obveznika: JMB uplatioca

Vrsta prihoda: 722631

Općina: 079

Budžetska organizacija: 3502020

Poziv na broj: 0000000033

 

Kopiju uplatnice i prijavni obrazac dostaviti poštom na adresu fakulteta (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, ulica Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo),  putem faksa 033 667 429 ili skeniranu verziju na e-mail n.karic@ppf.unsa.ba

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod rukovodioca obuke prof. dr Nedžad Karić na telefone 033 225 727, 061 899 640 ili na e-mail n.karic@ppf.unsa.ba

 

Napomena: Tekst obavijesti preuzet s web stranice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu.