Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javne konsultacije: Nacrt Strateške platforme Srednjoročne strategije pružanja savjetodavnih usluga u FBiH (2023-2030)

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednim savjetodavnim službama (Službene novine Federacije BiH”, br. 66/13 i 25/22), Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji  Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/17), te pratećom Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH”, broj: 74/19) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u oktobru 2022. godine započelo je proceduru  izrade Strategije donošenjem Odluke o izradi Strategije pružanja savjetodavnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023-2030).

Strateška platforma predstavlja prvu fazu procesa izrade Srednjoročne strategije pružanja savjetodavnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023-2030), sektorskog strateškog dokumenta, kojim se definira i usmjerava razvoj poljoprivrednih savjetodavnih službi u Federaciji BiH i unaprjeđenje poljoprivredne savjetodavne djelatnosti i pružanja savjetodavnih usluga u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Strateška platforma sadrži: sažetak situacione analize, SWOT analizu, strateške ciljeve sa indikatorima i strateške razvojne pravce, te prijedlog vizije.

Pozivamo sve zainteresirane subjekte da svoje eventualne komentare, primjedbe i prijedloge na Nacrt Strateške platforme  (verzija na hrvatskom jeziku dostupna klikom na link) dostave putem Obrasca za dostavljanje komentara i prijedloga na Nacrt Strateške platforme, te iste dostave najkasnije do 20.10.2023. godine na email adresu: amela.gracic@fmpvs.gov.ba