Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vlada FBiH usvojila Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu

Vlada Federacije BiH je na današnjoj redovnoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu”, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2024. godinu, u iznosu od 175.000.000 KM što je više za 8,5 miliona KM od prošlogodišnjeg budžeta.

Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu povećana su sredstva za poticaje u biljnoj i animalnoj proizvodnji kao i za mjere u okviru modela ruralnog razvoja i modela ostalih vrsta podrški.

Za novčane podrške u biljnoj proizvodnji osigurano je 27.540.000 KM. Programom novčanih podrški zadržane sve mjere iz prošlogodišnjeg programa s tim što su na osnovni iznos od 500 KM po hektaru uvedeni dodaci za osnovno plaćanje kao strateški važne proizvodnje, dodatak za dizel gorivo (100 KM) te dodatak za organsku proizvodnju (200 KM) u zavisnosti da li se radi o biljnoj ili animalnoj proizvodnji.

U okviru mjere uvedena je i podrška u iznosu od jedan milion KM za proizvodnju merkantilnog krompira te je izdvojen kukuruz u zrnu iz mjere stočna žita, kao strateška kultura za animalnu proizvodnju.

Za animalnu proizvodnju je predviđen iznos od 97.600.000 KM, a određeno je povećanje iznosa novčanih podrški za neke proizvodnje kao što su rasplodne junice, tovne svinje, slatkovodnu i morsku ribu, izvorne zaštićene pasmine životinja, kao i korekcija maksimuma za određene proizvodnje. Podrška proizvođačima mlijeka kao fizičkim licima povećana je sa 0,38 KM po litru na 0,40 KM po litru proizvedenog mlijeka. Pčelarima je ove godine omogućeno da, pored podrške po košnici ostvare dodatnu novčanu podršku od 10 KM po košnici uz uslov da prodaju minimalno 3 kg meda po košnici.

Preostala sredstva su usmjerena u strukturne mjere u okviru modela ruralnog razvoja i modela ostalih vrsta podrški. Raspoloživi iznos od 49.360.000 KM namijenjen je za strukturne mjere, odnosno mjere ruralnog razvoja.

Novčane podrške za ruralni razvoj usmjerene su i u mjere za povećanje konkurentnosti i zaštitu ruralnog okoliša. U okviru mjera za povećanje konkurentnosti koje su ključne za opstanak i razvoj poljoprivrednih gazdinstava i prehrambene industrije, predviđeno je 45.500.000 KM. Riječ je o sredstvima namijenjenim za podršku investicijama u poljoprivredne mašine i priključne uređaje, opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju, te nabavku rasplodne stoke, kao i izgradnju, proširenje i opremanje objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade, za legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda, podizanju višegodišnjih zasada te podrške investicijama u poljoprivredna gospodarstva na izrazito siromašnim područjima sa nerazvijenom poljoprivrednom proizvodnjom.

Ovi projekti finansiraju se i putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH za koju je Federalno ministarstvo poljoprivrede osiguralo iznos od 5.000.000 KM.

Za navedene mjere dodatnu podršku do 10% iznosa prihvatljivih troškova investicije mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva i obrti u vlasništvu poljoprivrednika sa troje i više djece (podrška natalitetnoj politici), mladi poljoprivrednici i žene nositelji poljoprivrednog gazdinstva, odnosno poljoprivredna gazdinstva locirana iznad 600 metara nadmorske visine.

Podrška ulaganjima u prehrambenu industriju po prvi put je uvjetovana udjelom domaćih sirovina u proizvodnji što će povećati potražnju i olakšati plasman domaćih poljoprivrednih proizvoda na našem tržištu.

U okviru modela ostalih vrsta podrški, izdvojen je iznos od 3.860.000 KM, koji je planiran za podršku sufinansiranju osiguranja od šteta u poljoprivredi, te organizovanja stručnih skupova i sajmova, te izlaganja na sajmovima. Pored toga, podrške su namijenjene za sufinansiranje organizovanje poljoprivrednika, troškove standardizacije proizvoda, te podršku različitim projektima od značaja za Federaciju BiH. Navedeni iznos podrazumijeva i sufinanciranje distribucije poljoprivrednih proizvoda javnim kuhinjama, sufinanciranje nabavke repelenta za zaštitu poljoprivrednih usjeva od divljači, sufinanciranje upotrebe stajskog gnojiva na oraničnim površinama te pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika u Federaciji BiH.

Korisnici Programa novčanih podrški su klijenti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava/Registar klijenata. Svrha ovog programa je da se zadrže prioritetne mjere novčanih podrški iz Zakona o novčanim podrškama u okvirima raspoloživog budžeta, kako bi osigurali njihovu kontinuiranu isplatu u toku 2024. godine.

Mjere iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu trebaju doprinijeti unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanju obima korištenja poljoprivrednog zemljišta s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu, te povećanju ponude domaćim poljoprivrednim proizvodima uz poboljšanje kvalitete zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda u skladu sa zahtjevima potrošača.

Predviđeni nivo sredstava u uslovima rasta inflacije, poremećaja na tržištu cijena i dostupnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, trebao bi omogućiti povećanje, ili bar očuvanje dostignutog nivoa poljoprivredne proizvodnje u FBiH, doprinijeti povećanju zasijanih zemljišnih površina i proizvodnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa većom dodanom vrijednosti u Federaciji BiH, kao i povećanju tehnološkog nivoa farmi i osavremenjavanju poljoprivrednih gazdinstava, te uslova života u ruralnim područjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Usvojeni Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu bit će objavljen na web stranici Ministarstva po objavi u Službenim novinama Federacije BiH.